Міжфазні границі в квазібінарних евтектичних системах

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2892

Анотація

Оцінено залежність енергії електрон-іонної системи від розташування атомів по лінії стикування і обрано енергетично найвигідніше розташування атомів, виходячи з мінімуму повної енергії системи, що призводить до утворення квазікогерентних границь. Доведено, що ці границі утворюються спiльними атомами або вузлами двох компонентів і з утворенням квазікогерентних границь можлива зміна стехіометричного складу одного з компонентів.


ВІРТУАЛЬНИЙ КРИСТАЛ, ЕНЕРГІЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ КОМПОНЕНТІВ, ЕНЕРГІЯ ПОВЕРХНІ КОНТАКТУ ДВОХ ФАЗ, КОНТАКТНЕ ПЛАВЛЕННЯ