Cтруктурні особливості залежності загальної електричної провідності твердого електроліту ICe10ScSz

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #25
http://www.materials.kiev.ua/article/2901

Анотація

Досліджено вплив зміни структурних складових на загальну питому електропровідність різних типів масивної кераміки 1Се10ScSZ в інтервалі температур 400―900 °С, який є робочим для середньотемпературних твердооксидних паливних комірок. Показано, що залежність питомої загальної електропровідності кераміки 1Ce10ScSZ різної чистоти від змін поруватості має місце в температурному діапазоні 600―700 °С і практично відсутня за високих температур. Для хімічно чистої кераміки 1Ce10ScSZ II-го типу вплив середнього розміру зерна на температурномодифіковану та нормалізовану поруватістю питому загальну провідність не виявлений в усьому дослідженому діапазоні. В технічно чистій кераміці 1Ce10ScSZ I-го типу вплив середнього розміру зерна на температурномодифіковану та нормалізовану поруватістю питому загальну провідність прямо пропорційний в низькотемпературному діапазоні, зменшується зі збільшенням температури і практично відсутній за температури 900 °С. У технічно чистій кераміці 1Ce10ScSZ III-го типу спостерігається зворотна ситуація: відсутність залежності за низької температури та обернено пропорційна залежність ― із її підвищенням. Повний текст


КЕРАМІЧНА ПАЛИВНА КОМІРКА, ПИТОМА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ, СТАБІЛІЗОВАНИЙ ДВООКСИД ЦИРКОНІЮ, СТРУКТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ, ТВЕРДИЙ ЕЛЕКТРОЛІТ