МЕТОД ВІДНОВНОЇ ЕКСТРАКЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНТАЛЬПІЇ РЕАКЦІЙ РОЗКЛАДУ РІЗНИХ МОДИФІКАЦІЙ BN

 
В.А.Петрова,
     
Т.М.Терентьєва
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2990

Анотація

Вперше застосовано метод імпульсної (7–10 с) відновної екстракції в потоці газу-носія гелію для визначення стандартних величин ентальпії та внутрішньої енергії реакцій термічної дисоціації різних модифікацій бор нітриду (BN) в присутності карбону та без нього. Отримано температурні залежності масової частки нітрогену, екстрагованого при розкладі нанопорошків (4–10 нм) та мікропорошків (˂1; 4–5 мкм) BN в інтервалі 2100–4000 K з кроком ~200 ± 25 К. Встановлено, що екстракція нітрогену з шаруватих модифікацій BN (зі структурою графену та графіту) починається при 2400‒2500 К і досягає 100% при 3500 К. Крива термічного розкладу нано- та мікропорошків щільних модифікацій BN (зі структурою вюрциту та сфалериту) подібна до такої для шаруватих форм та зміщена в бік високотемпературної області на 900 K. Визначено стандартні ентальпії реакцій розкладу різних модифікацій BN в присутності вуглецю: для графеноподібної — 231 кДж/моль; графітоподібної — 249, вюрцитоподібної — 296, сфалеритоподібної — 391 кДж/моль.


БОР НІТРИД, ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФІЯ, МЕТОД ВІДНОВНОЇ ЕКСТРАКЦІЇ, СТАНДАРТНА ЕНТАЛЬПІЯ РЕАКЦІЇ, ШАРУВАТІ ТА ЩІЛЬНІ МОДИФІКАЦІЇ