Конференції

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДОМ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ РЕНТГЕНОФЛУОРЕЦЕНТНОМУ АНАЛІЗІ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ ТИПУ AlCrFeCoNiCu

В.Д.Курочкін,
  
В.В.Пух
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3034

Анотація

Розроблено математичну модель та комп’ютерну програму (FLUOR81), в якій реалізовано метод фундаментальних параметрів для рентгенофлуоресцентного аналізу нових типів сплавів. Модель враховує збудження поліхроматичним випромінюванням рентгенівської трубки та вторинне збудження одних елементів іншими. Тестування програми за допомогою державних стандартних зразків сталей і сплавів на нікелевій та кобальтовій основах показало, що за відсутності стандартних зразків можливе калібрування інтенсивності характеристичних ліній за допомогою чистих елементів. Відносна похибка вимірювань при цьому не перевищує 3–4%. Цей підхід використано для математичного моделювання взаємного впливу елементів високоентропійного сплаву (ВЕС) типу AlCrFeCoNiCu. Знайдено, що при варіюванні стехіометричних коефіцієнтів у сплаві AlCrxFeCoxNixCu (x = 0,5; 1; 2) відносні відхилення вихідних концентрацій компонентів (без урахування взаємного впливу) від стехіометричних значень знаходяться в межах ±50% і слабко змінюються із концентрацією. Ці закономір-ності можуть бути використані для напівкількісної оцінки складу ВЕСів, для яких відсутні стандартні зразки. Для одержання результатів із відносною похибкою 3–4% потрібні розрахунки за допомогою розробленої програми.


ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ, ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, МЕТОД ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ, РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ