Конференції

ВИСОКОЩІЛЬНІ ПСЕВДОСПЛАВИ Mo-W-Cu НА ОСНОВІ ГОМОГЕННОГО ПОРОШКУ СПЛАВУ Mо-25% W, ОТРИМАНОГО ВІДНОВЛЕННЯМ ОКСИДІВ У ШАРАХ, ЩО ПЕРЕМІЩАЮТЬСЯ

 
В.В.Панічкіна,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
olgahetman@yahoo.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3104

Анотація

Конструкційний матеріал на основі псевдосплаву (Mо–25% W)–20% (об.) Сu з відносною густиною 98,5–99,5%, з гомогенним тугоплавким каркасом і підвищеною пластичністю, отримано шляхом одноразового пресування і спікання дисперсної суміші при температурах 1400–1500 °С. Досліджено отримання дисперсного гранульованого порошку сплаву Mо–25% W з розміром частинок 0,1–0,3 мкм шляхом розкладання складної солі парамолібдату і паравольфрамату амонію до оксидних сполук хWO· уMoO3 і подальшого їх відновлення воднем з використанням обертової камери. Проведено зіставлення фізико-технологічних властивостей (фазовий склад, вміст кисню, питома поверхня, насипна густина, густина утряски) порошків складних оксидів хWO3 · уMoO3 і металевих порошків Мо–25% W після відновлення у водні в залежності від температури і часу розкладання складної солі в шарах, що переміщаються, з відповідними властивостями порошків, отриманих в стаціонарній трубчатій печі в нерухомому шарі. Вивчено температурні залежності пористості псевдосплавів (Mо–25% W)–20% (об.) Сu після спікання в інтервалі температур 900–1500 °С. Встановлено, що ущільнення дисперсних сумішей порошків (Mо–25% W)–20% (об.) Сu і гомогенізація сплаву Mо–25% W  при спіканні починається при температурі на 300 °С нижчій, ніж при спіканні механічних сумішей промислових порошків металів. Показано, що псевдосплав  (Mо–25% W)–20% (об.) Сu, отриманий рідиннофазним спіканням при температурі 1500 °С впродовж 1 год, має такі характеристики: при 20 °С — границя міцності на розрив σв = 490 МПа, відносне подовження δ = 1,1, твердість за Бринеллем НВ = 3,3 ГПа, а при 500 °С — σв = 370 МПа, δ = 4,4, НВ = 2,7 ГПа.


ВОЛЬФРАМ, МІДЬ, МІЦНІСТЬ, МОЛІБДЕН, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПСЕВДОСПЛАВИ, СПІКАННЯ, ТВЕРДІСТЬ