Конференції

ДЕТОНАЦІЙНІ ПОКРИТТЯ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ (Ti, Cr)B2–NiAlCr
ІI. МЕХАНІЧНІ ТА ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ

 
А.Лейтанс 2,
 
І.Бойко 2,
  
В.Ю.Чернацька 1,
  

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Рижский Технический университет, ул. Кипсалас, 6Б, Рига, LV 1048, Латвія
akwa@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3109

Анотація

Вивчено механічні та триботехнічні властивості детонаційних покриттів із композиційних матеріалів системи (Ti, Cr)B2–NiAlCr. Досліджено вплив різних методів попередньої підготовки поверхні основи та співвідношення тугоплавкої і металевої складових у матеріалі для напилення на міцність зчеплення σзч покриття з основою. Напилення підшару не має значного впливу на σзч покриттів. При збільшенні вмісту металевої складової від 25 до 75% міцність зчеплення збільшується на 25–30%, хоча навіть при вмісті 25% NiAlCr вона сягає 120–145 МПа. Твердість покриттів знаходиться в досить вузьких межах (HV0,2 = 7–12 ГПа), незважаючи на те, що співвідношення кількості тугоплавкої та металевої складових змінюється в широкому діапазоні. Покриття, що містять мінімальну кількість металевої складової (25%), прогнозовано мають більш високу твердість HV0,2 = 10–12 ГПа, хоча вона практично вдвічі нижча від твердості компактного спеченого матеріалу. При однаковому вмісті тугоплавкої та металевої складових HV0,2 = 9–10 ГПа, а для матеріалу, який містить 75% металевої складової, — 7–8 ГПа. Триботехнічні властивості покриттів вивчали в умовах тертя–ковзання без мастила за схемою “куля–диск”. На початковій стадії тертя в зоні контакту виникають високі тиски (Р ≥ 500 МПа), тому, крім високої твердості, покриття повинні мати ще й високу міцність. При вмісті 50–75% (Ti, Cr)B2, крім процесів стирання, відбувалося крихке руйнування покриттів та їх викришування. Найкращі характеристики мали покриття з матеріалу, що містить 25% (Ti, Cr)B2. Завдяки дрібнодисперсності частинок (Ti, Cr)B2, хорошій змочуваності їх сплавом NiAlCr і рівномірному розподілу в об’ємі як вихідного матеріалу, так і покриття з нього навіть відносно невеликий їх вміст (25%) дозволяє забезпечити високу стійкість до стирання і схоплювання.


ДЕТОНАЦІЙНЕ ПОКРИТТЯ, ДИБОРИД ТИТАНУ–ХРОМУ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ, ТВЕРДІСТЬ