Конференції

СТРУКТУРНИЙ СТАН ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ Fe40-xNiCoCrAlх ПІД ЧАС ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ

  
М.І.Якубів 2,
    

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” , просп. Перемоги, 37 , Київ, 03056, Україна
olenka2403@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3113

Анотація

Досліджено еволюцію фазового складу та механічних властивостей, а також особливості формування оксидних шарів високоентропійних сплавів системи Fe40−хNiCoCrAlх (х = 5; 10% (ат.)) під час тривалого окиснення при 900 та 1000 °С. Встановлено, що у вихідному литому стані, залежно від вмісту алюмінію та значення електронної концентрації, сплави містять або лише твердий розчин на основі ГЦК кристалічної структури (VEC = 8 ел./ат.), або суміш ГЦК та ОЦК фаз (VEC = = 7,75 ел./ат.). На поверхні обох сплавів під час окиснення при 900 ºC протягом 50 год формуються тонкі суцільні оксидні плівки, які містять Cr2O3 та шпінель NiCr2O4. Подальше збільшення тривалості відпалу до 100 год сприяє тому, що в окалині сплаву Fe30Ni25Co15Cr20Al10 формується оксид алюмінію Al2O3, який має високі захисні властивості. Підвищення температури окиснення до 1000 °С призводить до часткового руйнування захисного шару на сплаві з 10% (ат.) Al. Тривала витримка при 900 °С (100 год) + 1000 °С (50 год) не змінює фазового складу матриці сплаву Fe35Ni25Co15Cr20Al5, що свідчить про його високу термостабільність. У двофазному сплаві Fe30Ni25Co15Cr20Al10 різко змінюється кількісне співвідношення твердих розчинів — кількість ОЦК фази зростає із 4 до 54% (мас.), при цьому спостерігається впорядкування за типом В2. Методом автоматичного індентування визначено фізико-механічні характеристики сплавів у вихідному стані та після тривалого високотемпературного відпалу. Встановлено, що твердість НІТ та модуль пружності Е сплаву Fe35Ni25Co15Cr20Al5 у литому стані становлять 2 та 147 ГПа, відповідно, а після серії тривалих відпалів ці характеристики знижуються до НІТ = 1,8 ГПа, Е = 106 ГПа. Сплав Fe30Ni25Co15Cr20Al10 демонструє протилежну залежність: НІТ зростає із 2,5 у вихідному стані до 3,1 ГПа у відпаленому, а Е зменшується, відповідно, з 152 до 134 ГПа. Це свідчить про перспективність використання Fe30Ni25Co15Cr20Al10 як жароміцного та жаростійкого матеріалу.


АВТОМАТИЧНЕ ІНДЕНТУВАННЯ, ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, ВПОРЯДКУВАННЯ, ЕЛЕКТРОННА КОНЦЕНТРАЦІЯ, ЖАРОСТІЙКІСТЬ, МІКРОСТРУКТУРА, ОКАЛИНА, ОКИСНЕННЯ, ОКСИД, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ТВЕРДІСТЬ