Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИСУЛЬФІДУ ВОЛЬФРАМУ З ПЕРШИХ ПРИНЦИПІВ У КВАЗІГАРМОНІЧНОМУ НАБЛИЖЕННІ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
o.vasiliev@outlook.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3134

Анотація

Розраховано стандартні значення (T = 298,15 К) термодинамічних властивостей гексагонального шаруватого дисульфіду вольфраму 2H-WS2 з перших принципів з використанням теорії функціоналу електронної густини та квазі-гармонічного наближення за методом скінченних зміщень у суперкомірках. У якості обмінно-кореляційного функціоналу було обрано наближення локальної електронної густини, а розрахунок здійснено без застосування корекцій щодо взаємодій Ван дер Ваальса. Отримане в роботі добре узгодження розрахованих величин, окрім ентальпії утворення, з надійними експериментальними результатами знімає розбіжності між наявними в літературі експериментальними даними та посилює достовірність відповідних даних для дисульфіду вольфраму в цілому. Окрім того, воно вказує на необхідність додаткової уваги до експериментального дослідження фононного спектру 2H-WS2, зокрема на ділянці Γ → Κ низькоенергетичної частини дисперсії, де відхилення між розрахунком та даними непружного розсіювання нейтронів є особливо суттєвим. Значення теплоємності, ентропії, ентальпії речовини дисульфіду молібдену рекомендовано до залучення у термодинамічні бази даних та практичного використання, а параметри їх розрахунку — як вихідні у дослідженнях з перших принципів властивостей 2H-WS2, пов’язаних із вібраційним спектром. Отримане значення ΔfH(2H-WS2; 298,15 К) =  – 275 ± 0,5 кДж ⋅ моль–1 є меншим близько як на 10% від медіани наявних літературних даних та близько як на 15% — від експериментального результату, прийнятого за найбільш достовірний. Його покращення в розрахунку вимагає додаткової уваги, наприклад, через застосування корекції Ван дер Ваальса або використання гібридних наближень до обмінно-кореляційного функціоналу.


ДИСУЛЬФІД МОЛІБДЕНУ, КВАЗІ-ГАРМОНІЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ, ТЕОРІЯ ФУНКЦІОНАЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ