Конференції

ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ ЛАНТАНУ, ЛЮТЕЦІЮ ТА ІТЕРБІЮ ПРИ 1600 °С

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
chudinovych_olia@ukr.net
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3240

Анотація

Вперше методами рентгенофазового аналізу та електронної мікроскопії досліджено фазові рівноваги у системі La2O3–Lu2O3–Yb2O3 при 1600 °С у всьому інтервалі концентрацій. Встановлено, що в системі утворюються тверді розчини на основі різних кристалічних модифікацій вихідних компонентів та впорядкованих фаз типу перовськіту. Як вихідні речовини використовували оксиди La2O3, Lu2O3, Yb2O3 (99,99%). Зразки готували з концентраційним кроком 1–5% (мол.). Наважки оксидів розчиняли у HNO3 (1 : 1) з наступним випаровуванням розчинів і розкладом нітратів при 800 °С протягом 2 год. Зразки піддавали трьохступеневій термообробці: при 1100 °C (163 год), при 1500 °C (70 год) і при 1600 °C (10 год) у повітрі. Рентгенофазовий аналіз зразків здійснено методом порошку на установці ДРОН-3 при кімнатній температурі (Cu-Ka-випромінювання, Ni фільтр). Крок сканування становив 0,05–0,1 град у діапазоні кутів 2q = 15–90 град. Ізотермічний переріз діаграми стану La2O3–Lu2O3–Yb2O3 при 1600 °C характеризується наявністю трьох однофазних (A-La2O3, R, C-Lu2O3 (Yb2O3)) і двох двофазних (C + R, A + R) областей. У системі утворюються неперервні ряди твердих розчинів на основі кубічної модифікації С–Lu2О3(Yb2O3) та впорядкованої фази типу перовськіту. Визначено границі розчинності та побудовано концентраційні залежності періодів кристалічних ґраток фаз, що утворюються у системі. Гранична розчинність оксиду лютецію у R-фазі становить 5% (мол.) у перерізі Lu2O3–(50% (мол.)  La2О3–50% (мол.)  Yb2О3). Область гомогенності твердих розчинів на основі C-Lu2O3 простягається від 93 до 100% (мол.) Lu2О3 у перерізі Lu2О3–(50% (мол.) La2О3–50% (мол.) Yb2O3). Утворення твердих розчинів відбувається за механізмом ізовалентного заміщення, а протяжність областей існування упорядкованих фаз і твердих розчинів визначається розмірним фактором лантаноїдів.


ОКСИДИ ЛАНТАНУ, ЛЮТЕЦІЮ, ІТЕРБІЮ, ПАРАМЕТРИ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ КОМІРКИ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ