Конференції

Термодинамічні властивості сплавів подвійних In—Pr(Nd) і потрійних систем In—Pr(Nd)—Ni

А. С. Дудник 1,
 
В. Г. Кудін 2,
   

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
2 Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ
sud.materials@ukr.net

Usp. materialozn. 2021, 3:102-108
https://doi.org/10.15407/materials2021.03.102

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії досліджено термохімічні властивості розплавів системи In—Pr в інтервалі складів 0 < xIn< 0,4, а системи In—Nd — в усьому інтервалі концентрацій за температури 1573 ± 1 К. Одержані дані для розплавів системи In—Pr екстраполювали на не досліджений концентраційний інтервал, враховуючи те, що за умови xPr = 1 інтегральна і парціальна для Pr ентальпії змішування дорівнюють нулю. Встановлено, що перша парціальна для Pr і мінімальна ентальпії змішування дорівнюють –139 ±  11 і  –40,3  ± 0,2 кДж/моль відповідно. Для системи In—Nd перші парціальні для In і Nd, мінімальна ентальпія змішування дорівнюють −131,7± 11, −140,6± 12 і –43,3 ± 0,2 кДж/моль відповідно.


Завантажити повний текст

IN, ND, PR, РОЗПЛАВИ, СПОЛУКА, ТЕРМОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Посилання

1. Лебедев В.А., Кобер В.И., Ямщиков Л.Ф. Термохимия сплавов редкоземельных и актиноидных элементов. Челябинск: Металлургия, Челяб. отд., 1989. 336 с.

2. Masalsky T.B. (ed). Binary Alloy Phase Diagrams 2nd edn (Metals Park, OH: ASM International). 1990.

3. Шевченко М.А., Иванов М.И., Березуцкий В.В., Судавцова В.С. Термодинамические свойства сплавов двойной системы In—La. Журн. физ. химии. 2016. Т. 90, № 6. С. 823—826.

4. Іванов М.І., Березуцький В.В., Шевченко М.О., Судавцова В.С. Термодинамічні властивості сплавів подвійної системи Ce—In. Порошковая металлургия. 2015. Т. 54, № 3/4. С. 84—92.

5. Березуцький В.В., Іванов М.І., Шевченко М.О., Судавцова В.С. Термодинамічні властивості сплавів подвійної системи Eu—In. Порошковая металлургия. 2014. Т. 53, № 11—12, С. 93—103.

6. Серебренников В.В., Новоженов В.А., Школьникова Т.М., Теплоты образования сплавов празеодима с индием. Журн. физ. химии. 1976. Т. 50, № 9, С. 2401—2402.

7. Новоженов В.А., Школьникова Т.М., Серебренников В.В. Теплоты образования сплавов неодима с индием. Журн. физ. Химии. Москва, 1979. 8 с. Деп. в ВИНИТИ. 16.01.79. №189.

8. Meschel S.V., Kleppa O.J. Standard enthalpies of formation of some lanthanide indium compounds by high temperature direct synthesis calorimetry. J. All. Сomp. 2002. Vol. 337. P. 115—11.

9. Shevchenko M.O., Berezutski V.V., Ivanov M.I., Kudin V.G., Sudavtsova V.S. Thermodynamic properties of alloys of the binary Al—Sm, Sm—Sn and ternary Al—Sm— Sn systems. J. Phase Equilib. Diff. 2015. Vol. 36 (1). P. 39—52.

10. Dinsdale A.T. SGTE data for pure elements. Calphad. 1991. Vol. 15, No 4. Р. 319—427.

11. Судавцова В.С., Шевченко М.О., Іванов М.І., Кудін В.Г., Подопригора Н.В. Термодинамічні властивості та фазові рівноваги в сплавах системи Nd—Ni. Порошкова металургія. 2019. № 9/10. C. 107—118.

12. Кудин В.Г., Романова Л.А., Шевченко М.А., Судавцова В.С. Фазовые равновесия и термодинамика сплавов системы Ni—Pr. Журн. физ. химии. 2021. T. 95, № 7. C. 1—7.

13. Ivanov M.I., Berezutski V.V., Shevchenko M.O., Kudin V.G., Sudavtsova V.S. Thermodynamic properties of binary In—Ni alloys. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, November. 2015. Vol. 54, No. 7/8. P. 465—470. doi: https://doi.org10.1007/s11106-015-9737-0