Конференції

Матеріали на основі нітридів - традиції та нові рішення. Монографія

 
В.М.Крячек,
 
Л.І.Чернишев,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
- Київ: Наукова думка, 2018
http://www.materials.kiev.ua/article/3300

Анотація

Засновник - ІПМ НАН України

Автори: Рагуля А.В., Крячек В.М., Чернышев Л.И., Гудименко Т.В.

В монографiі аналiзується сучасный стан наукових дослiджень в галузi створення керамiчних матерiалiв методами порошковоі металургiї. Систематизуються головнi етапи технологiї виготовлення найбiльш використовуємих на практицi нiтридiв кремнiя, титану та алюмiнiю: синтез дисперсних частинок (порошкiв, волокон, вiскерiв) з мiкро- та нанорозмiрами i рiзною морфологiєю та холодна i термiчна консолiдацiя зформованих з них брикетiв. Узагальнюються результати визначення фiзико-меxанiчних та функцiональних властивостей багаточисельних нiтрiдних матерiалiв. Особлива увага зконцентрована на виявленнi закономiрностей формування фазового складу i мiкроструктури матерiалiв в залежностi вiд іх хiмiчного складу, якостi вихiдної сировини та умов консолiдацiї як фундаменту для проектування архiтектури структурних елементiв в нових нiтрiдних матерiалах, яка забезпечить одержання в них комплекса необхiдних властивостей. Перелiчени приклади застосування продукцiї, виготовленої з нiтрiдних матерiалiв та композитiв.

Книга призначена для наукових та iнженерно-технiчних працiвникiв i конструкторiв, матерiалознавцiв, викладачiв вузiв, аспiрантiв та студентiв вiдповiдних спецiальностей.

Видавництво «Наукова думка», м.Київ, 2018

Проект: Наукова книга