Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ТА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У СИСТЕМІ Cu–Yb 

А.С. Дудник 1,
   
В.Г.Кудін 2,
  
М.О. Шевченко 3
 

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ, Україна
3 Квінслендський університет , Брісбен, 4072, Австралія
sud.materials@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3441

Анотація

Вперше методом ізопериболічної калориметрії визначено парціальні та інтегральні ентальпії змішування розплавів системи Cu–Yb за температури 1453 К в інтервалі складів 0 < xCu < 0,7. Встановлено, що вони утворюються з виділенням невеликої кількості теплоти: мінімальна ентальпія змішування розплавів DH = –9,7 ± 0,8 (при xCu = 0,7), що корелює з відомими літературними даними для цих розплавів в інтервалі складів 0 < xYb < 0,3 при 1453  К, а також для інших систем Cu–РЗМ. З використанням моделі ідеальних асоційованих розчинів оптимізовано та розраховано всі термодинамічні властивості (енергії Гіббса, ентальпії й ентропії утворення) розплавів, асоціатів у розплавах та інтерметалідів системи Cu–Yb. Розраховані активності компонентів у розплавах цієї системи проявляють помірні від’ємні відхилення від ідеальних розчинів. Розрахунки за моделлю ідеальних асоційованих розчинів дозволили також встановити, що значення  у розплавах системи Cu–Yb з підвищенням температури збільшуються незначно, а —більш суттєво. За моделлю ідеальних асоційованих розчинів обчислено температурно-концентраційні залежності енергій Гіббса, ентальпій і ентропій утворення розплавів та температурні залежності для інтерметалідів, а із них одержано координати кривої ліквідуса діаграми стану вивченої системи. Розраховані та експериментальні дані добре узгоджуються між собою. Одержано повну інформацію про термодинамічні властивості всіх фаз і фазові рівноваги в сплавах системи Cu–Yb.


CU, YB, ІНТЕРМЕТАЛІД, МЕТОД КАЛОРИМЕТРІЇ, МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОГО АСОЦІЙОВАНОГО РОЗЧИНУ, РОЗПЛАВ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ