ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ ЛАНТАНУ, ІТРІЮ ТА ГАДОЛІНІЮ ПРИ 1600 ºС

   

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” , просп. Перемоги, 37 , Київ, 03056, Україна
chudinovych_olia@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2023, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3558

Анотація

Методами рентгенофазового аналізу, електронної мікроскопії та петрографії у всьому інтервалі концентрацій досліджено фазові рівноваги та структурні перетворення у системі La2О3–Y2O3–Gd2O3 при 1600 ºC. Встановлено, що в системі утворюються тверді розчини на основі гексагональної (А) модифікації La2O3, кубічної (C) модифікації Y2O3 та моноклінної (B) модифікації La2O3(Gd2O3). Вихідними речовинами слугували оксиди La2O3, Gd2O3, Y2O3 (99,99%). Зразки готували з концентраційним кроком 1–5% (мол.). Наважки оксидів розчиняли у HNO3 (1 : 1) з наступним випаровуванням розчину та розкладом нітратів при 800 ºС протягом 2 год. Зразки піддавали триступеневій термообробці: при 1100 ºC (168 год), 1500 °C (70 год) та 1600 °C (10 год) у повітрі в печах з нагрівальними елементами на основі фехралю (H23U5T) і дисиліциду молібдену (MoSi2). Рентгенофазовий аналіз зразків здійснювали методом порошку на установці ДРОН-3 при кімнатній температурі (Cu-Ka-випромінювання). Крок сканування становив 0,05–0,1 град у діапазоні кутів 2q = 15–90 град. Ізотермічний переріз діаграми стану системи La2О3–Y2O3–Gd2O3 при 1600 ºC характеризується присутністю трьох однофазних (A-La2О3, B-La2О3(Gd2O3), C-Y2O3) і двох двофазних (A + B, B + C) областей. Визначено границі розчинності та побудовано концентраційні залежності періодів кристалічних ґраток фаз, що утворюються у системі. Впорядковану фазу зі структурою типу перовскиту в цій системі при 1600 ºС не виявлено. У системі утворюється неперервний ряд твердих розчинів на основі моноклінної модифікації B-La2О3(Gd2O3), який займає найбільшу площу ізотермічного перерізу. Оксид ітрію стабілізує загальну взаємну розчинність оксидів лантану та гадолінію. Параметри елементарної комірки B-фази зменшуються, об'єм ґратки з додаванням більш важкого іона зростає, густина також зростає, а ґратка твердих розчинів на основі В-форми оксидів рідкісноземельних елементів зі збільшенням концентрації оксиду ітрію стає більш щільно упакованою.


ОКСИД ГАДОЛІНІЮ, ОКСИД ІТРІЮ, ОКСИД ЛАНТАНУ, ПАРАМЕТРИ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ КОМІРКИ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ