Термодинамічні властивості сесквіселеніду і сесквітелуріду вісмуту і їх взаємних твердих розчинів

В.Р.Сидорко,
 
Л.В.Гончарук,
 
Р.В.Антонченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/715

Анотація

Методом вимірювання електрорушійної сили гальванічних елементів визначено енергію Гіббса, ентальпії та ентропії утворення селеніду вісмуту Ві2Se3 в температурному інтервалі 308-408 К, телуриду вісмуту Ві2Те3 (308-413 К) та їх взаємних твердих розчинів в інтервалі 670-840 К. Для твердих розчинів виявлено позитивні відхилення активностей компонентів від ідеальної поведінки, які зменшуються при пониженні температури. Зроблено припущення про можливість упорядкування твердого розчину при зниженні температури.


АКТИВНІСТЬ, ЕНЕРГІЯ ГІББСА, ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТРОПІЯ, СЕЛЕНІД ВІСМУТУ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ТЕЛУРИД ВІСМУТУ