Конференції

Термодинамічний опис системи CU-TI-ZR. I. Система CU-TI

М.А.Турчанін,
 
П.Г.Агравал,
 
А.Р.Абдулов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/740

Анотація

Термодинамічний опис системи Си-Ті, яка обмежує трикомпонентну систему Cu-Ti-Zr, здатну до утворення аморфних сплавів, проведено в рамках CALPHAD-методу. Набір самоузгоджених параметрів моделей термодинамічних властивостей фаз одержано на базі інформації про фазові рівноваги, термодинамічні властивості рідких сплавів та інтерметалічних сполук. Енергію Гіббса рідкої фази описано в рамках моделі ідеального асоційованого розчину. Для опису термодинамічних властивостей інтерметалічних сполук Cu4Ti і CuTi з областю гомогенності використано підграткові моделі. Розрахована діаграма стану та отримані значення термодинамічних властивостей фаз зіставлено з відповідною експериментальною інформацією й показано їх задовільну узгодженість.


ДІАГРАМА СТАНУ, СПЛАВИ МІДІ З ТИТАНОМ, ТЕРМОДИНАМІКА, ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ