Конференції

Вплив температури спікання на структуру та міцність кераміки 1Ce10ScSZ

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/780

Анотація

Проаналізовано вплив температури спікання на структуру і механічну поведінку електролітної кераміки, виготовленої з порошків кубічного двооксиду цирконію складу 1Ce10ScSZ трьох різних типів, які відрізняються як за складом та розподілом домішок, так і за властивостями первинних частинок та їхніх агломератів. Показано, що процеси консолідації порошків та вдосконалення структури кераміки при її спіканні є термоактивованими. Винайдено співвідношення, які встановлюють залежності міцності від розмірів зерен та субзерен, поруватості, якості внутрішніх меж поділу та температури спікання. Визначено уявні енергії активації процесів, які визначають ущільнення/поруватість, ріст зерен, стан внутрішніх меж поділу та зміцнення/знеміцнення при відкольному і міжзеренному руйнуванні. Повний текст


МІКРОМЕХАНІЗМ РУЙНУВАННЯ, МІЦНІСТЬ, ПОРУВАТІСТЬ, РОЗМІР ЗЕРНА, ТЕМПЕРАТУРА СПІКАННЯ, УЯВНА ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ УЩІЛЬНЕННЯ/РОСТУ ЗЕРНА, ЯКІСТЬ МЕЖ ПОДІЛУ