Конференції

Молекулярно-динамічне моделювання фізико-механічних властивостей нанокристалів карбіду титану

В.В.Огородніков,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/825

Анотація

Методом молекулярної динаміки проведено дослідження впливу температури і швидкості деформації на криві деформація—напруга, величину модуля Юнга для наностержней і нанопроволок карбіду титану.


ДЕФОРМАЦІЯ, КАРБІД ТИТАНУ, МОЛЕКУЛЯРНА ДИНАМІКА, РУЙНУВАННЯ