Конференції

ЕВОЛЮЦІЯ МІКРОСТРУКТУРИ КОМПОЗИТІВ Cr–Cu ПРИ РІДКОФАЗНОМУ СПІКАННІ

 
Р.В.Мінакова,
 
Н.Д.Лесник
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/905

Анотація

Досліджено вплив температури і об'ємної частки тугоплавких частинок на кінетику їх росту при рідкофазному спіканні композитів Cr–Cu в інтервалі температур 1150–1300 0С у вакуумі (2–4)· 10–3 Па. Встановлено, що кінетика росту середнього розміру частинок описується законом, близьким до кубічного, а зміни їх кількості визначаються залежністю, наближеною до оберненої; уявна енергія активації процесу (Q = 113 ±10 кДж/моль) має порядок величини енергії активації дифузії у металевих розплавах. На основі виявлених ознак дифузійної коалесценції згідно з теорією Ліфшиця–Слєзова–Вагнера (ЛСВ-теорією) зроблено висновок стосовно дифузійно контрольованого росту частинок. Значення експериментальних констант швидкості росту на порядок вищі за розраховані в рамках класичної ЛСВ-теорії. Збільшення константи швидкості при зростанні об'ємної частки тугоплавких частинок від 0,4 до 0,7 та зміни видгляду функції розподілу частинок за розмірами після 90 хв спікання при 1200 0С узгоджується зі змінами цих характеристик за моделлю Ардела, яка модифікує ЛСВ-теорію з урахуванням впливу об'ємної долі частинок на кінетику їх росту.


ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ, КІНЕТИКА РОСТУ ТУГОПЛАВКИХ ЧАСТИНОК, КОМПОЗИТИ CU–CR, РІДКОФАЗНЕ СПІКАННЯ, ТЕОРІЯ ЛІФШИЦА–СЛЕЗОВА–ВАГНЕРА