Конференції

ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ТУГОПЛАВКИМИ РІДКОЗЕМЕЛЬНИМИ МЕТАЛАМИ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ Al-5Zn-3Mg, ОТРИМАНИХ МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

Ю.В.Мільман,
 
О.Д.Нейков,
 
А.І.Сірко,
   
А.О.Шаровський,
 
Р.К.Іващенко,
 
В.Г.Тохтуєв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/912

Анотація

Досліджено вплив легування перехідними тугоплавкими металами на структуру і властивості сплавів системи Al–Zn–Mg, отриманих різними методами. Встановлено, що легування скандієм і цирконієм підвищує міцність сплавів, особливо литих, завдяки модифікуючій дії скандію, котрий затримує рекристалізацію, і виділенню високодисперсної фази Al3(Sc1–xZrx), когерентної з матрицею. Це менше позначається на сплавах, отриманих за технологією порошкової металургії, в яких основну роль у формуванні тонкозернистої структури відіграє ультрашвидкісне охолодження розплаву при диспергуванні його водою високого тиску. Сплави на основі водорозпилених порошків, отримані за технологією по-рошкової металургії, за міцністю мають істотні переваги над сплавами аналогічного складу, які отримані традиційним методом лиття (стандартні промислові литі сплави і сплави, виготовлені за гранульною технологією). Найбільш суттєві ці переваги порошкових сплавів за умов відсутності легування скандієм. Найбільш високу міцність серед порошкових сплавів зі скандієм (σв = 651 МПа і σ0,2 = 596 МПа) показав сплав Al–5Zn–3Mg–0,5Mn–0,7Zr–0,3Sc, а без скандію (σв = 618 МПа і σ0,2 = 553 МПа) — сплав Al–5Zn–3Mg–0,85Zr–0,22Cr–0,17Ni–0,15Ti.


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, ДРІБНОЗЕРНИСТА СТРУКТУРА, МЕТОД ЛИТТЯ, МЕТОДИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ