Конференції

Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3) - вуглець (кокс) у водному середовищі

https://doi.org/10.15407/materials.kiev.2020

Автор О.М.Лавриненко

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

В монографії наведено результати експериментального дослідження процесу гальванокоагуляційного фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо – вуглець (кокс), яке проводили на діючій моделі промислового гальванокоагулятора, при пропусканні води і модельних розчинів неорганічних солей важких металів, і дисковому пристрої, який передбачав контроль за розвитком оксидно-гідроксидних структур in situ. Встановлено вплив параметрів проведення гальванокоагуляції на фазовий склад і масу утвореного осаду, значення водневого показника і хімічний склад дисперсійного середовища. Висвітлено умови переходу системи гальваноконтактів у стаціонарний стан та визначено вплив часу експлуатації залізної складової на хімічний і фазовий склад утвореної пульпи. Розкрито фізико-хімічні і колоїдно-хімічні механізми фазоутворення в системі короткозамкненої гальванопари сталь3 - кокс. Показано можливість розділення дисперсних продуктів гальванокоагуляційного процесу шляхом адаптації традиційних методів сепарації природної сировини. Наведено приклади введення електролізу, гальванокоагуляції та цементації в технологічні схеми знешкодження рідких відходів гальванічних виробництв.

Видання розраховано на фахівців-хіміків і технологів у сфері знешкодження та переробки рідких відходів гальванічних виробництв та охорони навколишнього середовища і може бути використано викладачами та студентами відповідних середніх і вищих навчальних закладів.

Повний текст монографії

К.: «КІМ» 2020, – 350 с. іл. 81, табл. 26. Бібліогр. список: 312 найм.