Конференції

31.01. Лабораторія аналітичних методів досліджень і функціональної кераміки


Основні напрямки наукової діяльності

  • Дослідження хімічного складу матеріалів,що розробляються інститутом;
  • синтез і дослідження особливо чистої і прецизійно легованої оксидної кераміки медичного та електрофізичного призначення.

Найкращі результати

2017 рік

ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИНТЕТИЧНИХ ЗАМІННИКІВ КІСТОК ЗА РАХУНОК РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПОВНОГО КОМПЛЕКСУ БІОАКТИВНИХ КЕРАМІК

Розроблене нове покоління біоактивних керамічних цементів на основі мультилегованих кальційфосфатних фаз. Виконані in vivo на лабораторних щурах дослідження можливості використання синтезованих цементів для краніопластики післяопераційних дефектів черепа виявили їх високі остеотропні властивості, чому була присвячена дисертація «Відстрочена краніопластика післяопераційних дефектів черепа (експериментальні дослідження)», успішно захищена в Інституті нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова у жовтні 2017 року. Отримані результати свідчать про можливість суттєвого спрощення на основі розроблених матеріалів краніопластики післяопераційних дефектів черепа, розширення термінів можливого виконання і гарантування успіху таких операцій (О.В.Дубок, В.В.Лашнева)

РОЗРОБКА ХІМІЧНИХ ТА АТОМНО-СПЕКТРОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ НОВИХ ТИПІВ МАТЕРІАЛІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ УДАРОМІЦНОЇ КЕРАМІКИ, МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПАЛИВНИХ КОМІРОК, ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ЯВИЩ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЧУТЛИВІСТЬ І ТОЧНІСТЬ МЕТОДІВ ЇХ АНАЛІЗУ

Вперше методами математичного моделювання та експериментально досліджені склад і параметри плазми з електродами з високоентропійного сплаву типу AlCrCoNiCuFe. Дані необхідні для врахування взаємного впливу компонентів при емісійному спектральному аналізі таких сплавів та досліджень механізму їх електричної ерозії (В.Д.Курочкін)

З"ясовані механізми кількох високотемпературних реакцій, що суттєво деталізують уявлення про розклад різних модифікацій BN, окиснення наноформ карбону і можуть бути використані для удосконалення технологій синтезу цих фаз та аналізу окремих наноформ в їх суміші (В.В.Гарбуз, В.А.Петрова)

2016 рік

ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ЛЕЖАТЬ В ОСНОВІ ФАЗОВО-ХІМІЧНИХ ТА АТОМНО-СПЕКТРОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ, З МЕТОЮ РОЗРОБКИ МЕТОДИК АНАЛІЗУ НОВИХ ТИПІВ СПЛАВІВ, КОМПОЗИТІВ ТА НАНОМАТЕРІАЛІВ

1. В результаті теоретичних досліджень плазми іскрового розряду в повітрі за допомогою розробленої авторами проекту математичної моделі і комп’ютерної програми PLASMA одержані дані щодо впливу потужності розряду і швидкості ерозії багатокомпонентних електродів на температуру, електронну концентрацію, концентрації атомів, одно- та двозарядних іонів та інтенсивність їх спектральних ліній, тиск на осі розряду, максимальну температуру електроду в зоні опорної плями струмового каналу. Ці дані створюють теоретичний фундамент для застосувань іскрового розряду не тільки в емісійному спектральному аналізі матеріалів, але і в дослідженнях ерозії електричних контактів, електроіскровому легуванні та нанесенні покриттів.

2. З метою удосконалення мас-спектрометрії жевріючого розряду розроблено методику аналізу сапфіру високої чистоти. Методика дає можливість визначати домішки більшості елементів періодичної системи з чутливістю на рівні одиниць ppb.Точність методики підтверджена шляхом порівняння з даними аналізу стандартного зразку NIST (США) та даними аналізу ряду зразків в EvansLaboratory (США). (В.Д. Курочкін)

Дані про патенти

1. Мазур П. В.(від.30), Муратов В. Б.(від.16), Гарбуз В. В., Картузов Є. В.,(від.83), Васільєв О. О. (від.16). Спосіб одержання порошку додекабориду алюмінію AlB12. // Україна. Патент на корисну модель №UA107193U, МПК (2016.01), С01В 35/04(2016.01), подано 26.11.2015, опубліковано 25.05.2016, Бюл.№10.

2. Мазур П. В.(від.30), Муратов В. Б.(від.16), Гарбуз В. В., Картузов Є. В.,(від.83), Васільєв О. О. (від.16).Ударостійка кераміка на основі додекабориду алюмінію. // Україна. Патент на корисну модель №UA107259U, МПК (2016.01), С22С 1/04(2016.01), С01В 35/00, B22F 3|14, C04B 111/20. подано 15.12.2015, опубліковано 25.05.2016, Бюл.№10.

3.Лашнева В.В., Дубок В.А., Шинкарук О.В. Безцементний ендопротез кульшового суглоба з покриттям. // Патент України на корисну модель №111830 МПК А61F2/32(2006.01) A61L27/06 (2006.01) A61L27/10 (2006.01), подано 26.04. 2016, опубліковано 25.11.2016. - Бюл.№ 22

4. Лашнева В.В., Дубок В.А., Михайлов О.В.(від.18).Головка ендопротеза кульшового суглоба з покриттям //Патент України на корисну модель № 111940 МПК А61F2/30 (2006/01) A61F2/32 (2006.01), подано 31.05.2016, опубліковано 25.11.2016.- Бюл.№ 22

Опубліковані тези

1.Лашнева В.В., Дубок В.А., Шинкарук А.В., Клюй Н.И., Темченко В.П.Эндопротез тазобедренного сустава с покрытием// Тез. ІХ межд. конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий»- авг. 2016. -. Стр. 35. (Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины)

2. Лашнева В.В., Максюта И.И., Квасницкая Ю.Г., Михнян Е.В., Нейма А.В., Ефимова В.Г. Стойкость к металлическим расплавам комплексномодифицированной литейной керамики на основе корунда при получении деталей медицинского назначения// Тез. ІХ межд. конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий».-авг. 2016. - Стр. 71. (Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Национальный технический университет Украины «КПИ»)

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

Аспірант відділу О.В.Дубок брав участь уосінній сесії EMRS-2016 в якості організатора сесії молодих дослідників « Нові біофункціональні наноматеріали –системи і біонанотехнології» симпозіума VE-MRS 2015 SpringMeeting, Lille, France.(chairofTheYoungResearchersSession (oral, poster) “InnovativeBiofunctionalNano – materials, - systemsandBionanotechnologies”, intheSymposiumV, E-MRS 2015 SpringMeeting, Lille, France).