Конференції

СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ МЕХАНIЗМ I ШВИДКIСТЬ ВЗАЄМОДIЇ IНТЕРМЕТАЛIДIВ TiCu, Ti3Cu4, Ti2Cu3 З ВОДНЕМ
I. РЕАКЦIЇ УТВОРЕННЯ ТА РОЗКЛАДАННЯ ГIДРИДIВ IНТЕРМЕТАЛIДIВ

О.В.Кучерявий,
 
Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч,
 
В.В.Скороход,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1018

Анотація

Досліджено фазові механізми та швидкість взаємодії інтерметалідів TiCu, Ti3Cu4 та Ti2Cu3 з воднем у діапазоні температур 298–573 К під тиском водню 1,0 МПа. Встановлено термодинамічну можливість реакцій прямого і деструктивного гідрування TiCu та розкладання гідриду TiCu, а також виявлено термодинамічний пріоритет деструктивного гідрування в діапазоні температур 298–773 К. Однак рентгенографічно показано, що в температурному діапазоні 298–373 К реалізуються тільки реакції прямого гідрування TiCu, Ti3Cu4 та Ti2Cu3. При 573 К інтерметаліди взаємодіють з воднем послідовно за реакціями утворення гідридів інтерметалідів (TiCuH1,19, Ti3Cu4H2,44 та Ti2Cu3H1,32) та їх розкладання до гідриду титану та міді. Швидкість утворення цих гідридів вища від швидкості їх розкладання. Встановлено, що під час прямого гідрування відбувається механічна деструкція матеріалу.


TICU, TI3CU4, TI2CU3, ГІДРИДИ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ, ПРЯМЕ ГІДРУВАННЯ, ФАЗОВИЙ МЕХАНІЗМ