Конференції

СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ МЕХАНIЗМ I ШВИДКIСТЬ ВЗАМОДIЇ IНТЕРМЕТАЛIДIВ TiCu, Ti3Cu4, Ti2Cu3 З ВОДНЕМ
II. ДЕСТРУКТИВНЕ ГІДРУВАННЯ IНТЕРМЕТАЛІДІВ

О.В.Кучерявий,
 
Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч,
 
В.В.Скороход,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1041

Анотація

Досліджено структурно-фазовий механізм i швидкість деструктивного гідрування інтерметалідів TiCu, Ti3Cu4 та Ti2Cu3 при температурі 773 К під тиском водню 1,0 МПа. Механізм деструктивного гідрування інтерметалідів полягає в утворенні твердого розчину водню в інтерметалідах, селективному гідруванні титану та послідовному формуванні проміжних інтерметалідів та міді. Продуктами деструктивного гідрування є неруйнівні композити TiH1,9–Cu матричної структури. Швидкість деструктивного гідрування TiCu, Ti3Cu4 та Ti2Cu3 лімітується швидкістю дисоціації водню на поверхні інтерметаліду та швидкістю дифузії гідриду титану. Реалізовано рекомбінацію продуктів деструктивного гідрування TiCu, Ti3Cu4 та Ti2Cu3 у вакуумі і у водневому середовищі.


TICU, TI3CU4, TI2CU3, ДЕСТРУКТИВНЕ ГІДРУВАННЯ, ІНТЕРМЕТАЛІД, МІКРОСТРУКТУРА, РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФАЗОВИЙ МЕХАНІЗМ