ПРОЦЕСИ СИНТЕЗУ ПОДВІЙНОГО СИЛІКОКАРБІДУ ТИТАНУ Ti3SiC2 В УМОВАХ ІЗОТЕРМІЧНОГО СПІКАННЯ

    
Н.А.Крилова,
 
А.П.Полушко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1061

Анотація

Досліджено синтез Ti3SiC2 в умовах спікання в вакуумі. Вивчено вплив вихідних порошків, складу шихти та температури спікання на фазовий склад матеріалу. Встановлено, що застосування гідриду титану замість металічного титану приводить до помітного зниження температури початку синтезу та дозволяє отримати практично однофазний матеріал після спікання при 1200–1250 ºС, однак густина та міцність отриманого Ti3SiC2 незадовільні. Встановлено, що практично однофазний Ti3SiC2 високої щільності синтезується в діапазоні 1350–1400 ºС за умови перевищення вмісту Si у вихідній суміші в 1,2–1,25 рази відносно стехіометричного. Показано, що, змінюючи вміст кремнію у вихідній суміші, в результаті синтезу можна отримати однофазний Ti3SiC2 або матеріал з бажаним вмістом домішки ТіС.


СКЛАДНІ КАРБІДИ, СПІКАННЯ, ТУГОПЛАВКІ СПОЛУКИ