Конференції

СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І ШВИДКІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ Ti2Co, TiCo З ВОДНЕМ ТА СИНТЕЗ НЕРУЙНІВНИХ НАНОСТРУКТУРНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ГІДРИДУ ТИТАНУ

Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч,
 
О.В.Кучерявий,
 
В.В.Скороход,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1066

Анотація

Досліджено послідовність структурно-фазових перетворень і швидкості взаємодії інтерметалідів Ti2Co, TiCo з воднем та застосовано процес деструктивного гідрування Ti2Co для одержання неруйнівних наноструктурних композитів на основі гідриду титану. Термодинамічним аналізом встановлено, що деструктивне гідрування Ti2Co і TiCo є термодинамічно пріоритетним процесом у температурному інтервалі 298–973 K. В інтервалі температур 773–973 К взаємодія Ti2Co з воднем відбувається згідно з реакцією деструктивного гідрування, механізм якої полягає у розчиненні водню в інтерметаліді, вибірковому гідруванні титану до гідриду TiH1,9 кубічної структури та послідовному утворенні збіднених на титан інтерметалідів TiCo і TiCo2 відповідно до діаграми стану Ti–Co. Швидкість деструктивного гідрування Ti2Co пропорційна температурі, тиску водню і площі поверхні вихідних зразків. TiCo деструктивно гідрується з утворенням розчину водню у Ti1+yCo, інтерметаліду TiCo2 і розчину водню у β-титані. Деструктивним гідруванням Ti2Co синтезовано неруйнівні композити, які складаються з нанорозмірних складових.


TI2CO, TICO, ДЕСТРУКТИВНЕ ГІДРУВАННЯ, НЕРУЙНІВНИЙ НАНОСТРУКТУРНИЙ КОМПОЗИТ