ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ ПОРОШКОВОЇ ШИХТИ Fe–Ti–B4C ПРИ НАГРІВІ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1085

Анотація

Розглянуто особливості структуроутворення при реакційному синтезі порошкових ущільнених сумішей системи Fe–Ti–B4C. Рентгенофазовий аналіз матеріалу, синтезованого при 1200 °С, виявив в ньому фази TiС і TiB2, утворені в результаті взаємодії титану з вуглецем та бором, джерелом яких є частинки В4С, які розчиняються у рідкій фазі, та взаємодії заліза з бором. Взаємодія між титаном, залізом і вуглецем (бором) супроводжується екзотермічним ефектом, який підтверджується двома екзотермічними піками на термограмі: при 1085 °С (формування евтектики в системі Fe–Ti через взаємодію частинок компонентів шихти на контактних поверхнях) та 1236 °С (формуванням з рідкої фази частинок дибориду і карбіду титану).


ДИБОРИД ТИТАНУ, ЕКЗОТЕРМІЧНА РЕАКЦІЯ, КАРБІД, КАРБІДОСТАЛЬ, СПІКАННЯ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ, ТЕРМІЧНИЙ СИНТЕЗ, ФАЗОВИЙ СКЛАД