36. Відділ зносостійких та корозійностійких порошкових конструкційних матеріалів


Основні напрямки наукової діяльності

  • Розробка наукових основ створення та технологічних процесів отримання порошкових композиційних матеріалів і виробів з них, для роботи в умовах тертя, абразивного зношування, корозійно-активних середовищ та підвищенних температур.

Найкращі результати

2017 рік

РОЗРОБКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ ЛЕГКОЇ БРОНІ НА ОСНОВІ ШАРУВАТИХ КОМПОЗИТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛЕГКОБРОНЬОВАНОЇ ТЕХНІКИ ТА МЕТОДИКИ МОДЕЛЮВАННЯ ЇЇ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ

Розроблено конструкцію і виготовлено дослідні зразки шаруватих броне-елементів «кераміка - метал» на основі високоміцних сплавів алюмінію систем Al-Mg та Al-Zn-Mg-Cu додатково мікролегованих Sc, Zr та іншими рідкісноземельними та перехідними металами (РЗМ та ПМ). Розроблено теорію розрахунку балістичної межі матеріалу на основі сплаву Al-Zn-Mg-Cu+Sc+Zr+(РЗМ, ПМ), яка отримала експериментальне підтвердження при балістичних випробуваннях

Основні виконавці: О.В.Власова, Р.В.Яковенко, Л.О.Сосновський

РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ (СТРИЖНІ БРОНЕБІЙНИХ КУЛЬ ТА ОБЛИЦЮВАННЯ КУМУЛЯТИВНИХ ЗАРЯДІВ) З ПІДВИЩЕНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПРОБИВНОЇ ЗДАТНОСТІ

Розроблена технологія виготовлення матеріалу стрижня бронебійної кулі на основі карбіду вольфраму, синтезованого in-situ із оксидних фаз вольфраму, зі сталевою зв’язкою з використанням технології активованого спікання. Використання у якості компонентів вихідної порошкової суміші оксидних фаз замість традиційно прийнятих для таких виробів карбіду вольфраму та сталевої зв’язки замість кобальту дозволяє суттєво (в 1,5-2,0 рази) знизити собівартість виготовлення бронебійних елементів при забезпеченні достатньої твердості, необхідних вагових параметрів кулі та підвищених у порівнянні із класичними твердими сплавами значень ударної в’язкості.

Основні виконавці: Г.А.Баглюк, Л.О.Сосновський, Р.В.Яковенко

РОЗРОБКА ТА ПІДГОТОВКА ОСВОЄННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ПРЕЦИЗІЙНИХ БРИКЕТОВАНИХ МОДИФІКАТОРІВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЛАНТАНОВМІСНИХ ЛІГАТУР І ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ НИМИ РОЗПЛАВІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ВІДЛИВОК ВИСОКОМІЦНИХ ЧАВУНІВ РІЗНИХ КЛАСІВ. РОЗДІЛ 1. РОЗРОБКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ БРИКЕТОВАНИХ МОДИФІКАТОРІВ ДЛЯ ВІДЛИВОК З РЕГУЛЬОВАНИМ ВПЛИВОМ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОМІЦНИХ ЧАВУНІВ ТА ПІДГОТОВКА ДО ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА БРИКЕТІВ ТА ЛИТВА

Розроблена ефективна технологія обробки розплаву чавуну порошковими брикетованими азотмісткими модифікаторами, яка призводить до істотного підвищення як міцності, так і твердості сірого чавуну. Так, зокрема, обробка розплаву таким модифікатором в кількості до 5-6 % від маси розплаву, викликає підвищення міцності сірого чавуну практично до рівня високоміцних чавунів (близько 490 МПа) та супроводжується збільшенням глибини відбілу (та, відповідно, його твердості і зносостійкості) до 12 мм при максимальному вмісту азоту в сплаві до 0,03 %.

Основні виконавці: В.Я.Куровський, Г.А.Баглюк

2016 рік

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ СИНТЕЗУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОЗНОСОСТІЙКИХ ДИСПЕРСНОЗМІЦНЕНИХ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИТІВ КОНСТРУКЦІЙНОГО І ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ СПЛАВІВ МІДІ ТА АЛЮМІНІЮ

Розроблено порошкові дисперснозміцнені композити триботехнічного призначення, отримані з лігатури на основі системи Al-Ti-C різного складу. Встановлено, що при нагріванні всіх вихідних сумішей відбувається виділення TiC та складних карбідів Ti3AlC та Al3Tі. Методом гарячого штампування з використанням синтезованих лігатур отримані алюмоматричні композиційні матеріали з карбідотитановою зміцнюючою фазою. Встановлено, що із збільшенням вмісту карбідної складової міцність та твердість композитів росте, а пластичність падає. Характеристики міцності і твердість композитів, отриманих із шихти після змішування в змішувачі, істотно нижче, ніж у зразків із шихти, розмелених у планетарному млині, тоді як пластичність останніх дещо нижче.

Досліджено вплив хімічного складу, пористості, температури та швидкості деформації на процеси розупорядкування твердої фази порошкових мідно-титанових матеріалів та розглянуто основні закономірності впливу температурно-швидкісних умов деформування при одновісному стисканні спечених Cu-2% Ti заготовок в температурному діапазоні 100-700 ºС при швидкостях деформацій 0,01 та 0,001 с-1 на силові параметри процесу та особливості структуроутворення. Встановлено, що при температурі 400 ºС відбувається деяке збільшення значень напруг із зростанням температури, що обумовлено динамічним деформаційних старінням, яке супроводжується виділенням проміжної метастабільної когерентної β`- фази Cu4Ti. Показано, що інтенсивність ущільнення при вільному осаджуванні зростає з підвищенням температури і швидкості деформації, а також із зростанням вихідної поруватості зразків. Зі збільшенням ступеня деформації заготовки спостерігається монотонне зменшення середньостатистичного розміру зерен міді, а також подрібнення частинок титану, інтенсивність якого підвищується із зростанням швидкості і температури деформації. Ступінь подрібнення частинок титану зростає з підвищенням вмісту титану в зразках, температури та швидкості деформації і зменшується з ростом їх вихідної пористості.

Основні виконавці: О.В. Власова, Ю.О. Шишкіна, Л.О. Сосновський

РОЗРОБКА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ОСНОВ ПРОЦЕСІВ КОНСОЛІДАЦІЇ ТА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ВИСОКОЗНОСОСТІЙКИХ МЕТАЛОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ СПЛАВІВ ЗАЛІЗА, АЛЮМІНІЮ ТА ТИТАНУ З ВИСОКОМОДУЛЬНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ

Досліджено вплив 15-40 % мас. TiB2 на фізико-механічні та триботехнічні властивості порошкового матеріалу на основі нержавіючої сталі марки Х18Н9Т. Встановлено, що оптимальна температура спікання визначається вмістом TiB2 і з його збільшенням зростає від 1300 до 1450ºС. З підвищенням вмісту TiB2 від 15 до 40 % мас спостерігається зростання твердості від 73,5 до 84,0 HRA і межі міцності на згин від 328 до 435 МПа. Це пояснюється підвищенням вмісту бору, що активізує спікання композитів за рахунок утворення рідкої фази в системі Fe-Cr-Ni-Ti-B.

Встановлено, що при терті по контртілу із хромистого чавуну 150Х15, швидкості ковзання 2 м/сек. і навантаженні 3 МПа мінімальне сумарне зношування спряженої пари (3,5 мг/км) спостерігається для композиту із вмістом 40 % мас. TiB2. Це обумовлено наявністю в композиті оптимального поєднання твердості (84 HRA) і межі міцності на згин (435 HRA) (В.А.Маслюк).

Досліджено вплив температури ударного спікання в вакуумі, в інтервалі температур 950-1200 °С і відпалу при 1150 °С на фізико-механічні властивості карбідосталі 70% Х13М2- 30% Cr3C2 (% об.). Встановлено, що метод ударного спікання у вакуумі забезпечує підвищення комплексу механічних характеристик в порівнянні з вільним спіканням, а саме: межі міцності при вигині - від 945 МПа до 1165 МПа, межі міцності при стискуванні - від 2425 МПа до 2665 МПа, пластичній деформації при стискуванні - від 4,8 % до 8,2 %, тріщиностійкості - від 16,8 МПа•м1/2 до 20,4 МПа•м1/2. В структурі матеріалу утворюється ряд складних карбідів (Cr, Fe, Mo)xCy із загальним збільшенням карбідної фази на 10% по відношенню до початкового стану карбідосталі. Відпал зразків карбідосталі призводить до укрупнення структури, збільшенню кількості карбідної фази на 28% в порівнянні з початковим станом, а також до збільшення твердості до 82 НRA проти 80 НRA після ударного спікання і зменшенню пластичної деформації матеріалу до 1%.

Основні виконавці: Р.В. Яковенко, В.А.Маслюк, О.І. Хоменко

РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ НОВІТНІХ ВИСОКОЗНОСОСТІЙКИХ ДИСПЕРСНОЗМІЦНЕНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИВАЛКОВОЇ АРМАТУРИ І ВУЗЛІВ ТЕРТЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ТА ГІРНИЧОВИДОБУВНОГО УСТАТКУВАННЯ

Розроблено технологію низькотемпературного термічного синтезу порошків карбідосталей на основі карбідів та диборидів титану. Результати дослідження особливостей структуроутворення при термічному реакційному синтезі порошкових сумішей системи Fe-Tі-С (B4C) показали наявність фаз TіС, TіВ2 і FeВ, що утворилися в результаті взаємодії між титаном і такими що виділилися при розчиненні в рідкій фазі часток В4С вуглецю і бору, з одного боку, і заліза і бору - з іншого. При цьому, взаємодія між титаном, залізом і вуглецем (бором) супроводжується яскраво вираженим екзотермічним ефектом.

Розроблена технологія одержання високозносостійких композитів типу карбідосталей з використанням технологічної схеми гарячого штампування пористих заготовок. Показані особливості структури гарячештампованих карбідосталей у порівнянні з композитами, отриманими з використанням традиційного для таких матеріалів рідкофазного спікання, що полягають у відсутності перехідної кільцевої зони в місці контакту карбідного зерна з металом – основою (як це має місце в спеченій карбідосталі), більш дисперсній структурі матричного сплаву та наявністю текстури зерен металу основи в напрямку, перпендикулярному зусиллю штампування. Формування такої структури забезпечує отримання більш високого рівня фізико-механічних та трибологічних властивостей гарячештампованих матеріалів у порівнянні зі спеченими.

РОЗРОБКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ ЛЕГКОЇ БРОНІ НА ОСНОВІ ШАРУВАТИХ КОМПОЗИТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛЕГКОБРОНЬОВАНОЇ ТЕХНІКИ ТА МЕТОДИКИ МОДЕЛЮВАННЯ ЇЇ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ. ЕТАП 2016

В якості елементів легкої шаруватої броні, обрано високоміцні сплави алюмінію систем Al-Mg та Al-Zn-Mg-Cu. Виконано дослідження стосовно підвищення рівня їх механічних властивостей (твердості, міцності та пластичності) за рахунок додаткового мікролегування Sc, Zr та іншими рідкісноземельними та перехідними металами.

Вдосконалено технологію отримання зливків розроблених сплавів алюмінію, методом індукційної плавки. Визначено оптимальні температури екструзії напівфабрикатів з високоміцних сплавів алюмінію. Розроблено технологічні основи отримання напівфабрикатів з дослідних високоміцних сплавів алюмінію методом гарячої осадки зливків.

В якості внутрішнього шару шаруватого композиту запропоновано легкий гаряче штампований порошковий композит система Al-TiC, який складається із пластичної фази на основі алюмінієвих сплавів, карбіду титану або складного титан-алюмінієвого карбіду. Розроблено технологію термічного синтезу вказаних сполук із різним та регульованим співвідношенням твердої та пластичної фаз з використанням методу реакційного спікання та гарячого штампування спечених заготовок.

Методом скінчених елементів проведено числове моделювання поведінки тришарової конструкції, що містить пластини кераміки, алюмінію, зміцненого жорсткими вкрапленнями та чистого алюмінію під дією зосередженого динамічного навантаження. На підставі розрахунків, встановлено оптимальне співвідношення між розмірами пластин, а також вміст зміцнюючої фази, які дозволяють запобігати руйнуванню.

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАНЕСЕННЯ ЖАРОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ІОННО-ПЛАЗМОВОГО МЕТОДУ НА УСТАНОВКАХ МАП-1, МАП-2

Жаростійкі покриття на лопатках газових турбін, нанесені за допомогою іонно-плазмового методу, в силу технологічних особливостей процесу мають значну поруватість та неоднорідність хімічного складу (вміст алюмінію в покриттях не перевищує 8 % мас.). Тому технологічні операції ущільнення поверхневого шару покриттів та підвищення вмісту алюмінію є необхідними для підвищення їх терміну придатності.

Ущільнення покриттів проводили на спеціально спроектованому обладнанні. В якості тіл ущільнення використовували кульки зі сталі ШХ-15 діаметром 200-300 мкм. Максимальна ступінь ущільнення сягала 30-35 мкм по товщині покриття при загальній його товщині 60-70 мкм. Вакуумний відпал протягом 2 годин дозволив сформувати практично безпористу зону в покритті на глибину 30-35 мкм. Структура покриттів до відпалу характеризується двома характерними зонами: верхня – подрібнена за рахунок пластичної деформації; нижня – типова для іонно-плазмових покриттів. Відпал при температурі 1050º С на протязі 2 годин у вакуумі призводить до залікування мікропор і утворення структури, однорідної за товщиною покриття. Основними складовими покриття є γ- твердий розчин на основі нікелю, інтерметалід Ni3Al (γ- фаза) і β- фаза (NiAl).

Основні виконавці: Н.І. Гречанюк, О.В. Хоменко, В.Г. Затовський, Л.О. Крячко.

СТВОРЕННЯ НОВИХ ШАРУВАТИХ ТА ШАРУВАТО-ГРАДІЄНТНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РУХОМИХ КОНТАКТНИХ З´ ЄДНАНЬ ТА РОЗРОБКА КЕРОВАНИХ ПРОЦЕСІВ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ

Виготовлено партії електричних контактів на основі Cu-Mo-Zr-Y методом парофазного випаровування-конденсації та проведено їх натурні випробування на довговічність при роботі в якості повзунів пантографів в шахтних електричних потягах. Встановлено, що електроопір повзунів із молібден - мідної парофазної композиції у 4 рази менший, а довговічність у 2-3 рази більша у порівнянні із графітовими повзунами, що зазвичай використовують за таких умов. Встановлено, що подальше удосконалення матеріалу повзунів може бути направлено на оптимізацію складу контактної пари повзун пантографа - верхній дріт.

Основні виконавці: М.І. Гречанюк, В.Г.Затовський Л.О.Крячко, О.В. Хоменко

ВСТАНОВЛЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ´ ЯЗКІВ МІЖ СТРУКТУРНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИ-КАМИ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ МІДІ ТА ХРОМУ, ОТРИМАНИХ МЕТОДАМИ ДИНАМІЧНОГО КОМПАКТУВАННЯ

Виготовлено композити на основі системи Cu-Cr із широкому інтервалі змін вмісту хрому (5 - 70 % мас.) з використанням методів рідкофазного спікання та динамічного компактування (гаряча штамповка та імпульсне динамічне пресування у вакуумі) та досліджено вплив різних технологічних факторів на характер розподілення тугоплавкої хромової фази в мідній матриці. Проведено механічні та електричні випробування характеристик композитів в залежності від їх складу та умов отримання.

Розроблено оригінальне програмне забезпечення для обчислення кількісних геометричних показників мікроструктури та визначено кількісний показник, між типом мікроструктури та фізичними властивостями композиту. Проведена кількісна оцінка ступеню рівномірності розподілення структурних складових в об´ ємі композитів Cr-Cu.

Розраховані кореляційні параметри взаємозв´ язку між геометричними характеристиками мікроструктури композитів та їхніми фізико-механічними характеристиками.

Основні виконавці: О.І. Хоменко, О.В. Хоменко

ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКІВ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ Cu, Fe ТА Ti МЕТОДАМИ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ТА ВИБУХО-ВОГО ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ВИПАРОВУВАННЯ-КОНДЕНСАЦІЇ ДЛЯ АВІАЦІЙНОЇ, ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ТА СУДНОБУДІВНОЇ ПРОМИС-ЛОВОСТІ, В ТОМУ ЧИСЛІ І ДЛЯ АДДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вивчено методами рентентгено-флюоресцентного та хімічного аналізів склад відходів при виробництві парофазних конденсатів на основі міді та молібдену в умовах вибухового випаровування-конденсації цих елементів у вакуумі .

Досліджено умови отримання композиційних порошків із відходів парофазних композитів, зокрема вивчено вплив технологічних параметрів процесу випаровування на гранулометричний та хімічний склад композиційних порошків. Визначено оптимальні режими подрібнення відходів за допомогою пресового обладнання для отримання композиційних порошків, придатних для подальшої переробки.

Досліджено вплив технологічних параметрів розмелу в атриторі (часу розмелу, швидкості обертання біл, співвідношення між розмельними тілами та порошку та інш.) на хімічний та гранулометричний склад композиційних порошків та їх формуємість.

Вивчено вплив режимів термічної обробки у водні (температури та часу обробки) на ущільнюваність заготовок із композиційних порошків.

Основні виконавці: В.Г. Затовський В.Г., О.В. Хоменко, М.І. Гречанюк

РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ З МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ТВЕРДОСТІ І МІКРОТВЕРДОСТІ СПЕЧЕНИХ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЩІЛЬНОСТІ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ ГАРМОНІЗОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Проведено аналіз міждержавних та національних стандартів з порошкової металургії та твердих сплавів на виявлення відповідності їх сучасному стану світового розвитку порошкової металургії. Розроблено проекти національних стандартів: ДСТУ ISO 4498 Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Визначення уявної твердості і мікротвердості; ДСТУ ISO 3369 Непроникні спечені металеві матеріали і тверді сплави. Визначення щільності.

Проведено перевірку 14 стандартів на відповідність законодавству України, міжнародним та регіональним стандартам, рівневі розвитку науки, потребам споживачів, прийнято рішення щодо застосування цих стандартів. Рекомендовано до впровадження в Україні у 2016 році методом «Підтвердження» 9 стандартів.

Виконана робота з розроблення стандартів відповідає світовому рівню. Наукова значимість нових національних стандартів полягає у обов´ язковому їх використанні в наукових установах і на підприємствах порошкової металургії. Практична значимість стандартів полягає у застосуванні уніфікованих на міжнародному рівні вимог до методів визначення властивостей металевих порошків та спечених матеріалів.

Впровадження нових стандартів буде сприяти сталому розвитку порошкової металургії України, сприятиме міжнародному обміну товарами і послугами в даній галузі.

Основні виконавці: Т.М. Павлиго, Л.О. Онащук

ПРОГНОЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ І ВЛАСТИВОСТЯМИ СТАЛЕЙ З КАРБІДНИМ І КАРБОНІТРИДНИМ ЗМІЦНЕННЯМ ШЛЯХОМ УРАХУВАННЯ ТЕРМОДИНАМІКИ І КІНЕТИКИ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Розроблено комплекс математичних моделей, що описують фазові перетворення у легованих сталях:

  • модель для аналізу термодинаміки фазових перетворень у комплексно легованих сталях. Модель описує фазові рівноваги та умови утворення твердих розчинів (аустеніт, ферит), карбідних фаз (цементит, спеціальні карбіди), нерівноважних фаз (бейніт, мартенсит) та дозволяє проводити фізично обґрунтовану екстраполяцію фазової рівноваги у області нерівноважного існування вказаних фаз. Це дозволяє визначити критичні точки, необхідні для розробки технологій термічної обробки, і отримати ряд даних для обчислення кінетики перетворень;
  • модель, що описує кінетику розпаду переохолодженого аустеніту у легованих сталях (легування Mn, Si, Cr, Ni, Mo, Cu) за умов охолодження та ізотермічної витримки. Модель дозволяє швидко без проведення дорогих експериментів дослідити процеси фазових перетворень, прогнозувати швидкість і характер цих процесів, а також якісні і кількісні характеристики кінцевої структури.
  • На основі експериментальних досліджень розпаду аустеніту проведена верифікація розроблених моделей, по результатах якої вдосконалені бази даних для більш адекватного опису вказаних фізичних явищ.

Основні виконавці: А.І. Троцан, В.В. Каверинський, Б.Ф. Бєлов, І.Л. Бродецький, З.П. Сухенко, А.В. Тищенко.

Координаційна діяльність

Відділ № 36 здійснює функції секретаріату технічного комітету стандартизації “Порошкова металургія” (ТК 54) та міждержавного комітету стандартизації (МТК 150). Координує діяльність організацій і підприємств України, які приймають участь у розробленні національних стандартів в галузі порошкової металургії та твердих сплавів.

Дані про патенти

1. Баглюк Г.А., Хоменко О.І.,Шишкіна Ю.О, Курихін В.С..Спосіб визначення полів характеристик виробів з металевих порошків. // Патент на корисну модель № U201608839. Заявл. 16.08.2016

2. Хоменко О.В., Баглюк Г.А.. Пристрій для механічного подрібнення порошкових матеріалів. // Патент України №107115, Опубл. 25.05.2016. Бюл. №10.

3. Баглюк Г.А., Яковенко Р.В., Маслюк В.А..Порошковий зносокорозійно-стійкий коипозиційний матеріал на основі хром. Сталь. // Патент України №110800, Опубл. 25.07.2016. Бюл. №20

4. Паренчук І.В. (7),Бєлов Б.Ф. (7), Троцан А.І., Кобець В.С. (7). Компакт-матеріал для обробки металургійних розплавів. //Патент України на корисну модель №103996 Опубл. 12.01.2016, Бюл.1

5. Паренчук І.В. (7), Бєлов Б.Ф. (7), Троцан А.І., Кобець В.С. (7). Компакт-матеріал для ківшової обробки сталі. //Патент України на корисну модель №103997 Опубл. 12.01.2016, Бюл.1

6. Денисенко Н.И.,(6), Яковенко Р.В., Маслюк В.А., Баглюк Г.А.. Порошковий зносокорозійно-стійкий композиційний матеріал на основі хромистої сталі// Патент №110800, Україна, МПК(2016.01), С22С 38/00, С22С 38/18, опубл. 25.10.2016

7. Козуб П.А.(8), Черніков І.О. (8), Баглюк Г.А. Куровський В.Я., Козуб С.М., (8) Чернікова Р.П. (8). Спосіб очистки полікристаліч-них алмазів.// Патент на корисну модель № 104179 (Україна)- Бюл. №1.- 12.01.2016

Публікації у закордонних виданнях

1. Baglyuk G., Kostenko A., (в.5)Umerova S., Шишкіна Ю.О. Surface roughness evaluation of aluminum matrix composites after dry sliding wear tests «Machines, Technologies, materials 2016. Winter session», - Borovets, Bulgaria, 2016, - Vol № 2. Р. 64 – 68.

2. Baglyuk G., Verbilo D.,(в.8), Umerova S., Kurikhin V.,(4), Шишкіна Ю.О. Investigation Of Wear Properties And Corrosion Behaviour Of Aluminium-based Composites Produced By Hot Forging WORLD PM2016 Congress & Exhibition. Hamburg, Germany 9 - 13 October 2016 (+)

3. Белов Б.Ф. (7), Троцан А.И., Рябчиков И.В. (7), Голубцов В.А(7) Классификация и оптимизация сплавов силикобария для ковшевой обработки стали. Збір. праць ХIV Міжнар. конгреса Сталеплавильників.- 2016. – ОАО «Металлургический завод «Электросталь», м. Електросталь.- 2016.-С. 393-397.

4. Bagliuk G.A., Trotsan A.І., Kaverinsky V.V., Brodetsky I.L. (7). Аnalysis of steel composition influence on starting and ending of α transformation temperatures using computer modeling Second announceme nt-viith international metallurgical congress. Metallurgy mate-rials, environmental (mme (MME) Ohrid, Macedonia. 09.06-12.06. 2016. P. 43-49.

5. Kravchenko VP (7), Bagliuk G.A., Trotsan A.І. Manufacturing of fine powders with elevated binding properties at utilisation of blast furnace slag Second announceme nt-viith international metallurgical congress. Metallurgy, materials, enviromental (mme (MME) Ohrid, Macedonia. 09.06-12.06. 2016. P. 71-77.

6. Bagliuk G.A., Trotsan A.І., Kaverinsky V.V., Brodetsky I.L. (7). Metal melts complex modifying by disperse powders Second announcement-viith international metallurgical congress.Metallurgy, materials, environmental (mme (MME) Ohrid, Macedonia 9.06-12.06.2016. P.58-65.

7. Khomenko A., Khomenkо E., Bagliuk G., Miedzinski B., (1) Kozlowski A. (1) Investigation of correlation between physical properties and microstructure geometrical parameters of Cr-Cu composites material used for vacuum arcing contacts Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering, Nr 2(526) 2016, p. 29-32.

8. Grechanyuk N., Grechanyuk V.(2), Khomenko E., Grechanyuk I. (2), Zatovsky V. The new condensed from vapor phase composite materials based on copper and their applications Журнал "Elektrotechnica and Elektronica" (Bulgaria), Vol. № 5/6, 2016, P. 199-205. (+)

9. Войтюк В.Д.,(6), Денисенко Н.И.(6), Маслюк В.А.,, Яковенко Р.В. Пути повышения долговечности рабочих органов кормоприготовительных машин MOTROL. “COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE”, Lublin, 2016. Vol. 18, № 3, p. 211-216.

10. Маслюк В.А., Баглюк Г.А., Яковенко Р.В., Орлова Л.Н. Influence of Boron Carbide on the Structure and Properties of Reinforced Steel Gr13Mo2-Cr3C2 during Sintering World PM2016 Congress & Exhibition, Hamburg, Germany, 9 – 13.10.2016 (+)

11. Баглюк Г.А. , Куровський В.Я. Механические и триботехни-ческие свойства порошковых металлостеклянных композитов на основе железоуглеродистых сталей. «Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, сварные материалы».12 Міжнар. науково-технічн. конф. 25-27.05.16, Мінськ: Беларуская наука, 2016.- С.17-21. (+)

12. Ситник Я.А., Маслюк В.А., Баглюк Г.А. Влияние легирующих добавок на свойства спеченных термомагнитных материалов «Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, сварные материалы».12 Міжнар. науково-технічн. конф. 25-27.05.16, Мінськ: Беларуская наука, 2016.- С.158-162. (+)

13. Колесник Е.В.,(7) Баглюк Г.А. Особенности морфологии и характер изменения элементного состава по толщине электроосажденных покрытий систем Fe-Cr, Fe-Ni, Fe-Cr-Ni. «Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, сварные материалы».12 Міжнар. науково-технічн. конф. 25-27.05.16, Мінськ: Беларуская наука, 2016.- С.266-268.

14. Kolesnyk I.V.,(7) Bagliuk G.A. Regularities of infenence of nickel and chromium on structuare formation of alectrodeposited iron II Int.Saientific Congress «Material Science. Nonequi-librum Phase Transformation» 12-15.09. 2016.- Varna, Bulgaria- P.69-72

15. Bagliuk G.A. Bezimyanniy YuG(в57), Talko O.V. (в.57), Teslenko I.O. (в.57), Shishkina Yu.A Character of anisotropy and elastic properties of hot-forged aluminum-matrix composites Machines.technologies materials.-2016.-XIII. Int. Saientific Congress. Summer Seccion.14-17.09.2016, Varna,Bulgaria- Vol II, P.8-

16. Bagliuk G.A., Kurovskyi V., Kostenko A.(в.5) Effect of metal phase composition on mechanical and tribologicol propertis of Fe-glass composits Machines.technologies materials.-2016.-XIII. Int. Saientific Congress. Summer Seccion.14-17.09.2016, Varna, Bulgaria- Vol II, P.23-23.

17. Trotsan A.I., Bagliuk G.,A., Kaverinsky V.V., Brodensky I.L. (7) Metal melts complex Medifying by disperse Powders VII –th Int. Metallurgical Congress, «Metallurgy, materials and Environment.».- 09-12.06.2016. Ohrid< Republic of Macedonia. Proceedings/-P 22-28.

18. Tishchenko A.P., Bagliuk G.,A., Kolotilo L.N., Spodoba Z.A. New technologies for extruction of useful materials from the red mud. VII –th Int. Metallurgical Congress, «Metallurgy, materials and Environment.».- 09-12 June 2016. Ohrid< Republic of Macedonia. P roceedings.-P. 52-56.

19. Kravchenko V.P.(7), Bagliuk G.A., Trotsan A.I. Manufecturing of fine powders with elevated binding properties of utilisation of glast furnace slug VII –th Int. Metallurgical Congress, «Metallurgy, materials and Environment.».- 09-12. June 2016. Ohrid< Republic of Macedonia. Pro-ceedings.-P. 57-62.

20. Хоменко А.И., Хоменко Е.В., Баглюк Г.А. Корреляция физических свойств и геометрических параметров микроструктуры композиционных материалов состава Cr–Cu для вакуумных дугогасительных контактов Тези 12-ї міжнар.конф. «Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, сварка», Мінськ, 25-27.05.2016 г. С. 177-180. (+)

Опубліковані тези

1. Баглюк Г.А., Куровский В.Я., Уськова Н.А., Максимова Г.А., Молчановская Г.М Микроструктурные исследования композитов на основе железа и стекла Тез. доповіді IX-ї міжнар. конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях», август 2016, м. Київ.- С. 77.

2. Баглюк Г.А., Куровский В.Я., Уськова Н.А., Максимова Г.А., Молчановская Г.М. Получение новых фрикционных материалов на основе железо-стеклянных композитов методом порошковой металлургии . Тези доповіді IX-ї міжнар. конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях», август 2016, м. Київ. - С. 36.

3. Баглюк Г.А., Уськова Н.А., Куровский В.Я., Максимова Г.А., Молчановская Г.М. Обработка чугуна брикетиро-ванными порошковыми модификаторами при ЛГМ технологии. Тез. доповіді VIІI-ї міжнар. науково-технічної. конф. «Новые материалы и техно-логии в машиностроении», 30-31.05.16. м. Київ. - С.15.

4. Баглюк Г.А., Куровский В.Я., Уськова Н.А., Максимова Г.А., Молчановская Г.М., Головко Е.С.(в.22). Получение новых фрикционных материалов на основе железо-стеклянных композитов методом порошковой металлургии . Тез. доповіді VIІI-ї міжнар. науково-технічної. конф. «Новые материалы и техно-логии в машиностроении», 30-31.05.16. м.Київ, -С. 14.

5. Баглюк Г.А.,Марич М.В., Мамонова А.А, Молчановська Г.М. Синтез високоентропійних еквіатомних сплавів системи Ti-Cr-Fe-Ni-Cu методами механічного легування з подальшим гарячим штампуванням. Міжнародна наукова конф. «Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 6», 2016

6. Баглюк Г.А., Марич М.В., Мамонова А.А Синтез карбідів in situ при спіканні пресовок системи Ti-Cr-Fe-Ni-Cu-C Міжнародна наукова конф. «Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 6», 2016.

7. Миницкий А.В., Сосновский Л.А., Лобода П.И. Компактирование-капсулирование прессованием с замороженным флюидом Тез. доповіді IX-ї міжнар. конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологи производства и утилизации изделий», м. Київ, август, 2016.

8. Белов Б.Ф., Троцан А.И., Бродецкий И.Л., Карликова Я.П., Рябчиков И.В. Оптимизация составов ферросплавов и лігатур. VIII Міжнар. науково-технічна конф. «Нові матеріали і технології в машинобудуванні: 30-31.05. 2016, м. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 172 с. С.17.

9. Мельник С.Г., Троцан А.И., Карликова Я.П., Белов Б.Ф., (7) Бродецкий И.Л. Оптимизация ковшевой обработки стали при выпуске полупродукта из конвертера Міжнар. науково-технічн. конф. «Университетская наука – 2016». Том 1. м. Маріиуполь, 2016. - С.69-70.

10. Троцан А.И., Мельник С.Г., Карликова Я.П., Белов Б.Ф., Бродецкий И.Л. Анализ эффективности ковшевой обработки стали рафинировочными шлаками Міжнар. науково-технічн. конф. «Университетская наука – 2016». Том 1. м. Маріиуполь, 2016. - С. 70-71.

11. Троцан А.И., Каверинский В. В., Бродецкий И.Л., Сухенко З. П. Особенности диффузии углерода в аустените. Міжнар. науково-технічн. конф. «Университетская наука – 2016». Том 1. м. Маріиуполь, 2016. - С. 71-72.

12. Мельник С.Г., Троцан А.И., Онищенко А.А., Белов Б.Ф. , Курпас В.И., Бродецкий И.Л. Развитие теоретических и технологических основ предварительного раскисления стали Міжнар. науково-технічн. конф. «Университетская наука – 2016». Том 1. м. Маріиуполь, 2016. - С. 39-41.

13. Мамонова А.А., Баглюк Г.А Кристаллы мартенсита в порошковом горячештампо-ванном техническом железе Тези IX-а Міжнар. конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: 2016, с.89, Київ

14. Мамонова А.А., Баглюк Г.А Мартенситные структуры в порошковых горячештампованных углеродистых сталях Тези IX-а Міжнар. конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: 2016, с.88, Київ.

15. Мамонова А.А., Баглюк Г.А Мартенситные структуры в порошковой горячештампованной хромистой стали ПК10Х17 Тези IX-а Міжнар. конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: 2016, с. 90, Київ.

16. Баглюк Г. А., Мамонова А. А., Куровский В. Я., Людвинская Т.А., Влияние температуры и среды азотирования на формирование нитридных фаз в порошковом железе. Тези IX-а Міжнар. конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: 2016, с. 87, Київ.

17. Павлиго Т.М., Павлиго І.Ю. Стандартизация методов тестирования опасности наноматериалов Тези ІХ-ї міжнар. конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий». Київ, 2016.- С. 66.