ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В ОБЛАСТІ ПЛАВЛЕННЯ/КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВІВ СИСТЕМИ B–Mo–Ti

О.А.Потажевська,
  
Л.А.Дума,
  
В.Б.Соболєв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1213

Анотація

Експериментально методами рентгенівського фазового аналізу і растрової електронної мікроскопії із локальним рентгеноспектральним аналізом досліджено структуру литих та відпалених при субсолідусних температурах сплавів потрійної системи B–Mo–Ti. Температури початку плавлення та інших фазових перетворень виміряні диференційним термічним аналізом і пірометрично методом Пірані–Альтертума. Потрійні сполуки у досліджених сплавах не виявлені. За отриманими експериментальними результатами вперше побудовано проекції поверхонь ліквідуса та солідуса.


TI–MO–B, БОРИД, ДІАГРАМА СТАНУ, ЕВТЕКТИКА, ЛІКВІДУС, СОЛІДУС