Конференції

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНОСИНТЕЗУ НАНОДИСПЕРСНОГО ДИБОРИДУ ТИТАНУ

 
А.Б.Мельник,
   
І.І.Тимофєєва,
 
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1294

Анотація

Досліджено структурні і морфологічні зміни в титані при інтенсивному подрібненні суміші порошків титану та бору в планетарному млині АIР-015М. Показано, що структурні зміни в титані приводять до формування кластерних виділень типу зон Гінье–Престона із атомів титану і бору, закономірно орієнтованих до кристалічної решітки титану і когерентно з нею зв"язаних. Кластерні виділення слугують ефективними зародками для подальшого ходу реакції, забезпечуючи вибухоподібний перехід до практично однофазного дибориду титану. Встановлено, що в досліджених умовах механосинтезу формується наноструктурований диборид титану у вигляді полікристалічних частинок пластинчастої і об"ємної форм, які складаються з орієнтованих нанозерен з розмірами не більше 20 нм.


ДИБОРИД ТИТАНУ, МЕХАНОСИНТЕЗ, НАНОСТРУКТУРА, СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ