Конференції

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В ЧЕТВЕРНІЙ СИСТЕМІ Ti–Si–B–C ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ НОВИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

 
М.А.Турчанін,
   
П.Г.Агравал,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1433

Анотація

Із застосуванням CALPHAD-методу вперше розроблено термодинамічну модель чотирикомпонентної системи Ti–Si–B–C і на основі результатів розрахунку фазових рівноваг запропоновано спосіб тетраедрації даної системи. Розраховано раніше не досліджені елементи діаграм стану обмежуючих потрійних систем, причому для Si–B–C розрахунки виконано вперше. Зроблено висновок, що в діаграмі стану системи Ti–Si–B–C не існує квазітернарної евтектики за участю сполук ZrB2, B4C та SiC. Показано, що добавки карбіду титану до суміші ZrB2 + B4C + SiC повинні приводити до реакцій з виділенням графіту в твердому стані (наприклад, при спіканні або гарячому пресуванні) або до його виділення як первинної фази при кристалізації з розплаву — в широкій області складів композиції. Все це має бути враховано при конструюванні матеріалів із вказаних тугоплавких сполук.


CALPHAD, ДІАГРАМА СТАНУ, КВАЗІТЕРНАРНА ЕВТЕКТИКА, ТЕРМОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ, ТЕТРАЕДРАЦІЯ