Конференції

Дослідження структури, механічних властивостей і корозійної стійкості деформованих напівфабрикатів сплавів Al—5Mg, легованих Sc та перехідними і рідкісноземельними металами

Ю.В.Мільман,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1719

Анотація

Досліджено шляхи підвищення механічних характеристик листів товщиною 3 мм сплавів Al—5Mg при збереженні високої корозійної стійкості за рахунок легування Sc, Zr, Ti, Ce, Nb. Показано, що завдяки наявності когерентних з матрицею частинок Al3(Sc, Zr) в листах сплавів, легованих Sc та Zr, не спостерігаються ознаки рекристалізації. На основі дослідження фізичного розширення дифракційних ліній зроблено висновок про вплив скандію на збільшення внутрішніх напружень та збереження деформаційного зміцнення. Дослідні леговані сплави мають характеристики міцності, на 17—47% вищі за такі для стандартних сплавів типу АМг5 без скандію при збереженні задовільної пластичності. Руйнування сплавів, що досліджено, відбувається по в’язкому ямковому механізму. Встановлено, що сплав, легований скандієм, у вихідному стані має швидкість корозії нижчу, ніж в нелегованому. Після відпалу при температурі 175°С впродовж 10 год він має в два рази вищий рівень опору корозійному руйнуванню, ніж базовий сплав. Повний текст


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, ЛЕГУВАННЯ, МІЦНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ