ЗМОЧУВАННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ РОЗПЛАВАМИ МЕТАЛІВ В УМОВАХ, ЩО ІМІТУЮТЬ КОСМІЧНИЙ ВАКУУМ І АТМОСФЕРУ ЛУНИ

  
Ю.В.Найдіч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #47
http://www.materials.kiev.ua/article/1742

Анотація

Вивчено змочування іонних сполук (оксидів і фторидів) та графіту розплавами Al, In—Ti і Cu—Ti в вакуумі 1×10-2––5×10-4 Па в інтервалі температур 700––1200 °С методом лежачої краплі з використанням додаткових методів досліджень. Крайові кути змочування алюмінієм підкладок при різному ступені вакууму виявилися близькими по величині. Уведення 0,5% (ат.) Ti у розплав індію приводить до зменшення кута змочування для MgF2, SrF2, CaF2, SiO2, Al2O3 і графіту до 8, 10, 10, 20, 25, 42 град відповідно. На підставі результатів по змочуванню можна стверджувати, що вакуум нижче 1×10-3 Па достатній для проведення досліджень капілярних характеристик металевих розплавів, а додаткові методи вивчення — капілярне очищення розплаву, а також нанесення на досліджувані тверді поверхні металевих покриттів, що сприяють протіканню екзотермічної реакції, дозволяють імітувати космічний вакуум. Вплив величини вакууму встановлено при 1200 °С при змочуванні оксидів розплавом Cu—Ti. В вакуумі 1×10-2 Па спостерігався поріг змочування при зростанні вмісту титану до 8––10% (ат.) –– кут змінювався не так швидко, як у вакуумі 1×10-3 Па.


АЛЮМІНІЙ, ЗМОЧУВАННЯ, КАПІЛЯРНЕ ОЧИЩЕННЯ, КОСМІЧНИЙ ВАКУУМ, ОКСИДИ І ФТОРИДИ