12. Відділ контактних явищ і паяння неметалевих матеріалів


Основні напрямки наукової діяльності

  • Фізична хімія контактних і капілярних явищ металевих розплавів, змочуваність твердих тіл рідкими металами.
  • Розробка методів сполучення неметалевих тугоплавких матеріалів між собою і з металами.
  • Металокерамічні композити.

Найкращі результати

2016 рік

ПРОГРЕС У ТЕОРІЇ АДГЕЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЗМОЧУВАННЯ У СИСТЕМАХ КЕРАМІКА – МЕТАЛЕВИЙ РОЗПЛАВ. ОСОБЛИВІСТЬ КОНТАКТНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПЕРЕХІДНИХ ТА НЕПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

Створена теорія адгезійно-капілярних процесів високотемпературного змочування та встановлено механізм міжфазних явищ, що базуються як на традиційних термодинамічних уявленнях (спорідненість металу до компонентів тверлої фази), а також розроблено новий підхід, що дозволяє трактувати контактні процеси на атомно-електронному рівні. Інтеграл перекриття електронних хвилоьвих функцій є ключовим показником – електроним критерієм, що зумовлює взаємодію металу з твердою фазою (оксидом в данному випадку). Розглядаються перехідні метали (d-електронні орбіталі частково заповнені електронами) та неперехідні метали (d-орбіталі не заповнені або цілком заповнені електронами). Змочування у першому випадку (перехідні метали) набагато інтенсиивніше, ніж для неперехідних металів. Для пояснення та надання трактовки на електронному рівні переваги металів у плані адгезійної активності запропоновано теорію поля лігандів.

Адгезійна активність неперехідних металів до твердих субстратів (оксидів) набагато нижча, і в цьому випадку часто спостеріаються явища дезмочування, що пояснюється утворенням на поверхні розділу нестабільних сполук проміжної валентності, які піддаються реакції диспропорціонування.

Дані практичні рекомендації щодо регулювання та керування ступеню змочування у різних технологічних процесах. Детально теорія викладена в надрукованом спецвипуску журналу «Адгезия расплавов и пайка материалов», № 46, англійська мова, C.1 – 62.
Виконавець: акад. НАН України Ю.В. Найдіч.

РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА КОНСТРУКЦІЙНИХ ЗАСАД З´ЄДНАННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ – ОКСИДНИХ (ЗОКРЕМА ZRO2 ТА HFO2), СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКІВ, КУБІЧНОГО BN ТА ІН. ПАЯННЯМ РОЗПЛАВЛЕНИМИ ПРИПОЯМИ, ТВЕРДОФАЗНИМ ЗВАРЮВАННЯМ, МЕТАЛОКИСНЕВОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ З РОЗРОБКОЮ НОВИХ ПРИПОЇВ (ЩО МІСТЯТЬ NB, TA, PT, PD), ТА ОТРИМАННЯ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В ЖОРСТКИХ УМОВАХ – ВИСОКІ ТЕМПЕРАТУРА, НАВАНТАЖЕННЯ, ВІБРАЦІЯ

Запропоновані в роботі методика і пристрій для вимірювання температурної залежності міцності паяних з´єднань при вигині, дозволили вимірювати дані характеристики при температурах до 1370 К. Результати вимірювань показали високу міцність паяння при вигині навіть при 1020–1070 К (120 МПа), а при 1170 К відповідно 50 МПа. Руйнування паяних зразків в основному відбувається по кераміці.

Були отримані металоалюмооксидні з´єднання та досліджена міцність на крутіння, яка при кімнатній температурі досягала 130 МПа, а в разі з´єднань з металами Si3 N4 кераміки міцність становила 340–360 МПа. Міцність на згин вихідної Al2 O3 кераміки є 260–280 МПа, а Si3 N4 кераміки 760–800 МПа, тобто обертаючі навантаження для кераміки є більш жорсткими у порівнянні зі згинаючими, оскільки міцність випробуваних керамік при крутінні майже в 2 рази менша, ніж при згині. Отримано надтонкий паяний шов завтовшки 0,5 мкм при паянні алюмооксидної кераміки. Загалом міцність з´єднань становила 150–250 МПа.

З´єднання алюмооксидної та диоксидноцирконієвої керамік з використанням родієвої та іридієвої прокладок можуть експлуатуватись як в інертному, так і в повітряному середовищах при високих температурах до 2070–2170 К. Були розроблені фторидні розбірні тиглі для багаторазового використання, в яких виконано синтез та високотемпературну гомогенізацію припійних розплавів Cu–Sn–Ti, що використовуються для паяння. З отриманого сплаву виготовлено стрічку, яка була застосована для паяння кераміки Si3 N4 зі сталлю. Основні виконавці: В. П. Красовський, О. В. Дуров, А. А. Адамовський, І. І. Габ, В. С. Журавльов, Б. Д. Костюк, Т. В. Сидоренко, Т. В. Стецюк, Н. О. Красовська. Науковий керівник теми акад. НАН України Ю.В. Найдіч

МОДИФІКУВАННЯ СТРУКТУРИ І СКЛАДУ, ПІДВИЩЕННЯ РОБОЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛМАЗОВМІСНИХ ЧАСТИН БУРОВОГО, ПРАВЛЯЧОГО, СВЕРДЛУВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ (ДИСПЕРСІЙНЕ ЗМІЩЕННЯ ЗВ´ЯЗКИ ВВЕДЕННЯМ МІКРО ТА НАНОАЛМАЗНИХ ЧАСТИНОК, ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОСОЧЕННЯ МЕТАЛЕВИМ РОЗПЛАВОМ КОМПОЗИТУ З РІЗНОЮ ЗАГАЛЬНОЮ КІЛЬКІСТЮ АЛМАЗІВ ТА КОНЦЕНТРАЦІЕЮ АДГЕЗІЙНО-АКТИВНОГО КОМПОНЕНТУ), ТА ЛАБОРАТОРНІ МОДЕЛЮЮЧИ І ПРОМИСЛОВІ ВИПРОБУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Досліджено триботехнічні характеристики пар тертя: алмаз–(сBN-wBN). Установлено, що з підвищенням вмісту фази wBN (вюрціта) коефіцієнт тертя знижується. Вперше розроблено конструкторську документацію на алмазно-високомодульний композиційний матеріал АВКМ. Передбачено 9 варіантів розташування алмазних зерен в матриці твердого сплаву. Матеріалом АВКМ оснащують алмазні олівці та бурові коронки. Для олівців виготовлено сталеві державки, вставки з твердого сплаву ВК6. Виготовлено та випробувани олівці на операції правки абразивних електрокорундових кіл. Доведено, що нові олівці по продуктивності перевершують стандартні алмазні олівці в 5,1 рази.

Виготовлено партію алмазних бурових коронок, що оснащені АВКМ за новою схемою розміщення. Отримано високі значення зносостійкісті та роботоспроможності коронок в екстремальних умовах при бурінні особливо твердих гранітів. Виготовлено та досліджено моделі бурових коронок, що оснащені вставками АВКМ з 3 групами алмазів (природних і синтетичних) різної зернистості. Показано, що кращі робочі характеристики мали вставки АВКМ, оснащені синтетичними алмазами марки АС400 425/300, які й було рекомендовано для оснащення торця алмазної бурової коронки. Основні виконавці: А. А. Адамовський, О. О. Бугайов, В. П. Уманський, О. Д. Костенко, В. Т. Варченко, З. В. Січкар, Т. Р. Балан. Науковий керівник теми акад. НАН України Ю.В.Найдіч

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ КАПІЛЯРНОСТІ З МОЖЛИВИМ ЗАСТОСУВАННЯМ ОБЧИСЛЕННЯ З ПЕРШИХ ПРИНЦИПІВ АДГЕЗІЇ ТА СТУПЕНЮ ЗМОЧУВАННЯ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АДГЕЗІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ IVА ГРУПИ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ (SiO2, GeO2, SnO2) НА МЕЖІ З МЕТАЛАМИ ТА ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНТАКТУ

Досліджено змочування у вакуумі оксиду олова розплавами подвійних систем: Ag-Cu, Ag-Sn, Cu-Sn та Cu – Ni при температурі 1100°С. Чисте срібло не змочує поверхню SnO2 (θ = 120°). Додавання другого компонента до сплаву спричиняє зменшення крайових кутів змочування. Як свідчать результати експериментів, при змочуванні SnO2 –кераміки найбільш перспективною добавкою є Ni: при додаванні 15 % (ат.) Ni крайовий кут змочування становить 22°.

Вивчено вплив атмосфери на змочування чистими металлами та сплавами системи Cu-Ag кераміки на основі SnO2 (експерименти проведено в гелії, СО2, вакуумному та повітряному середовищі при температурі 1000 – 1200 °С). Показано, що Ag не змочує поверхню SnO2 вакуум, гелій = 120°, θ повітря = 92°). В гелії Cu не змочує поверхню SnO2-кераміки (θ = 114°), в вакуумі мідь утворює крайовий кут змочування 50°, у повітрі – розтікається до 15°. В атмосфері СО2 θ (Cu) = 90°, що може бути результатом того, що у розплавленій міді частково розчиняється кисень, який утворюється при дисоціації СО2. Основні виконавці: О. В. Дуров, М. Ф. Григоренко, Т. В. Сидоренко, Є. П. Черніговцев, В. В. Полуянська. Науковий керівник теми акад. НАН України Ю.В.Найдіч.

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ТА НЕМЕТАЛЕВИХ НАНОПЛІВОК: БАР´ЄРНІ НЕМЕТАЛЕВІ НАНОПЛІВКИ, НАНЕСЕНІ НА МЕТАЛЕВІ ПОВЕРХНІ, ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕКОНТРОЛЬОВАНОМУ РОЗТІКАННЮ ПРИПОЮ ПРИ ФОРМУВАННІ ЯКІСНИХ ПАЯНИХ ШВІВ; МОЖЛИВОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАНЕСЕННЯ МЕТАЛЕВИХ НАНОПЛІВОК НА ПОВЕРХНЮ РІДИН. ПРОДОВЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТАЛІЗАЦІЙНИХ НАНОПОКРИТТІВ ДЛЯ ПАЯННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ З НАДТОНКИМИ ПАЯНИМИ ШВАМИ

В ході виконання другого етапу робіт «Дослідження можливостей та особливостей нанесення металевих наноплівок на поверхню рідин» за договором №17/16-Н була встановлена можливість нанесення на рицинову олію та дифузійне масло наноплівок Al та W завтовшки від 5 до 100 нм. Досліджені поверхні наноплівок Al та W завтовшки від 5 до 150 нм нанесених на розплавлені In та Sn. Встановлено, що плівки завтовшки від 10 до 150 нм є суцільними та повністю повторюють рельєф поверхонь затверділих In та Sn.

Також була досліджені зміни структури титанових та цирконієвих наноплівок товщиною 100 нм нанесних на монокристали Al2O3, ZrO2, SiC та кераміку AlN. Встановлено, що титанові та цирконієві наноплівки на всіх підкладках починають диспергувати після 1400 °С. При 1500 С титанові плівки значно диспергують, а при 1600 °С їх залишки вкривають від 5% до 20% площі поверхні в залежності від матеріалу підкладки. Наноплівка цирконію диспергують повільніше і при 1600 °С вкривають від 40% до 60% площі поверхні в залежності від матеріалу підкладки. В той же час при температурах 1500 – 1600 °С спостерігається взаємодія наноплівок титану та цирконію з підкладками з монокристалу SiC та кераміки AlN.

За даними досліджень можна рекомендувати титанові та цирконієві плівки для високотемпературного паяння до 1500 °С досліджених неметалевих матеріалів. Основні виконавці: І. І. Габ, Т. В. Стецюк. Науковий керівник теми акад. НАН України Ю. В. Найдіч

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПАЯННЯ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ІЗОЛЯТОРА ТА ШВИДКОЗАМІННОГО КАТОДНОГО ВУЗЛА ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ІНСТРУМЕНТУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ. КІНЕТИКА КАПІЛЯРНО-ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ В РІДИНАХ, ЩО НЕ ЗМІШУЮТЬСЯ ТА МАЮТЬ БЛИЗЬКУ ПИТОМУ ГУСТИНУ, КОТРІ ІМІТУЮТЬ В ЗЕМНИХ УМОВАХ НЕВАГОМІСТЬ (МІКРОГРАВІТАЦІЮ, А ТАКОЖ ЗНИЖЕНЕ ТЯЖІННЯ ДЛЯ МІСЯЦЯ ТА ПЛАНЕТИ МАРС, ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕЯКИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: СИНТЕЗУ, ЛИТТЯ, ПАЯННЯ В АТМОСФЕРІ СО2 (НАБЛИЖЕНОЇ ДО МАРСІАНСЬКОЇ)

Оптимізовано технологію отримання металокерамічних паяних з´єднань вузлів для електронної гармати, зокрема, швидкозмінного катодного вузла, який буде використано для роботи у космосі. Виготовлені натурні зразки паяного високовольтного ізолятора, катодний вузол та з´ємний катодний вузол, що використані при виготовленні експериментального зразка електронної гармати в цілому. Разом з ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАНУ оформляється патент України на інструмент. Проведено експериментальне вивчення за різними методами процесів змочування та розтікання у низькотемпературних модельних системах рідина1–тверде тіло–рідина2, що імітують умови невагомості/мікрогравітації. Отримані результати (зокрема, різні та досить сильно відмінні ступені змочування та швидкості переміщення міжфазової поверхні рідина–тверде тіло для деяких контактних пар) можуть знайти практичне застосування, наприклад, для моделювання та вивчення цілеспрямованого капілярно-транспортного переносу рідин та їх очищення за умов мікрогравітації. Методом плавки у середовищі, наближеному до марсіанської атмосфери (~96% CO2), були отримані зливки деяких металів/сплавів (Cu, Ag, Pb, Cu-Ag) високої якості. Також проведені дослідження змочування підкладок із сталі та нікелю припоєм ПСР-72, Ag та Cu. Отримані дані свідчать про можливість здійснення ряду металургійних процесів на планеті Марс. Основні виконавці: Б. Д. Костюк, М. Ф. Григоренко, Є. П. Черніговцев. Науковий керівник теми акад. НАН України Ю. В. Найдіч.

Координаційна діяльність

При відділі діє Наукова Рада “Поверхневі явища в розплавах та твердих фазах, що контактують з ними”. Наукова Рада координує наукову діяльність у країнах СНД (Росія, Україна, Білорусь).

При Науковій Раді працює редакція збірника “Адгезия расплавов и пайка материалов”. Збірник є визнаним ВАК України фаховим виданням з технічних та хімічних наук. Вийшов друком 46-й та 48-й номери збірника, об’ємом 8,5 та 19,7 вид. аркушів відповідно, та готується до друку 49-й номер цього збірника.

Наукова Рада веде облік дисертаційних робіт, які захищені по спеціальностям, що мають відношення до поверхневих явищ в розплавах, по Україні, Росії, Білорусі.

Наукова рада „Поверхневі явища в розплавах та твердих фазах, що контактують з ними” співпрацює з секцією "Фізика поверхневих явищ та тонких плівок" при Міжвідомчої наукової ради при відділенні фізики та астрономії НАН України з проблеми "Фізика металічного стану".

Видавнича діяльність

Вийшов друком 48-й номер міжвідомчого збірника наукових праць “Адгезия расплавов и пайка материалов” в об’ємі 19, 7 вид. аркушів. .

Збірник присвячено питанням поверхневих явищ у розплавах, адгезії, змочування, капілярним властивостям металевих і неметалевих розплавів, процесам розтікання рідких фаз по твердим. Наведені результати досліджень контактної взаємодії тугоплавких сполук і надтвердих матеріалів з розплавами, а також технологічні доробки в галузі паяння і нанесення покриттів, що міцно адгезують, адгезійних явищ у технологічних процесах одержання матеріалів.

Для спеціалістів, що займаються питаннями міжфазних явищ при високих температурах і практичним застосуванням їх у галузі паяння матеріалів.

Монографічне видання

Naidich Y. V. Advance in the theory of ceramics/liquid metal systems wettability. Peculiarity of contact processes for transition and non-transition metals // Адгезия расплавов и пайка материалов. — Вып. 46 (спец. випуск, монографічне видання). — С. 3 – 62.

Опубліковані тези

1. Габ И. И., Стецюк Т. В., Мартынюк С. И. Высокотемпературные сварные соединения оксидных материалов с использованием родиевых и иридиевых прокладок // V-я Межд. Самсоновская конф. «Материаловедение тугоплавких соединений», Киев, Украина. Труды конференции, 2016. – С. 40.

2. Naidich Yu. V., Gab I. I., Stetsyuk T. V., Kostyuk B. D., Martynyuk S. I. Annealing influence on dispersion kinetics of palladium and platinum nanofilms deposited onto oxide materials // International research and practice conference: “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2016), Lviv, Ukraine. Abstract book. – P. 312.

3. Стецюк Т. В., Малышев В. В. (ИОНХ НАН Украины), Габ А. И. (НТУ Украины «КПИ»), Ускова Н. Н. (ИОНХ НАН Украины), Гон-Эскар М. (Ун-т Экс-Марсель, Эколь Политехник, IUSTI, CNRS, Франция) Наноструктурированные покрытия Mo2C и W2C: влияние температуры, электродного потенциала, гетероэпитаксия в процессе нуклеации фаз Mo2C И W2С из расплавов // 9 Межд. конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий» (МЕЕ-2016), Коблево, Украина. Тезисы докладов, 2016. – С. 38.

4. Стецюк Т. В., Малышев В. В. (ИОНХ НАН Украины), Габ А. И. (НТУ Украины «КПИ»), Ускова Н. Н. (ИОНХ НАН Украины), Гон-Эскар М. (Ун-т Экс-Марсель, Эколь Политехник, IUSTI, CNRS, Франция) Наноструктурированные покрытия Mo2C и W2C: перенапряжения кристаллизации и материалы подложек // Там же. – С. 39.

5. Габ И. И., Малышев В. В. (ИОНХ НАН Украины), Ускова Н. Н. (ИОНХ НАН Украины), Шахнин Д. Б. (ИОНХ НАН Украины), Гон-Эскар М. (Ун-т Экс-Марсель, Эколь Политехник, IUSTI, CNRS, Франция) Механизмы электровосстановления и электроосаждения покрытий металлами VI-В группы из ионных расплавов разного состава // Там же. – С. 40.

6. Габ И. И., Малышев В. В. (ИОНХ НАН Украины), Ускова Н. Н. (ИОНХ НАН Украины), Шахнин Д. Б. (ИОНХ НАН Украины), Гон-Эскар М. (Ун-т Экс-Марсель, Эколь Политехник, IUSTI, CNRS, Франция) Электрохимическое получение наноструктурированных кобальтмолибденовых (вольфрамовых) сплавов в вольфраматных расплавах // Там же. – С. 41.

7. Найдич Ю. В., Габ И. И., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Мартынюк С. И. Исследование эффективности применения барьерных неметаллических нанопленок на металлах для предотвращения // Там же. – С. 79.

8. Найдич Ю. В., Полуянская В. В., Сидоренко Т.В. Особенности смачивания в вакууме оксидов IV-a группы расплавами чистых металлов // Там же. – С. 46.

9. Найдич Ю. В., Бугаёв А. А., Уманский В. П. Применение синтетических алмазов при бурении твёрдых горных пород в особо сложных геолого –технических условиях. // Там же. – С. 24.

10. Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Найдіч Ю. В. Технологія виготовлення зварюванням тиском високотемпературних керамічних з’єднань з надтонкими зварними швами з застосуванням металізацій них наноплівкових покриттів // Межд. научно-техн. конф. „Новые и нетрадиционные технологи в ресурсо- и энергосбережении”, Одесса, Украина. Материалы конференции, 2016. – С. 24–26.

11. Gab I., Stetsyuk T., Malyshev V. (IGIC of NASU), Uskova N. (IGIC of NASU), Gab A. (NTU of Ukraine “KPI”), Gaune-Escard M. (Aix-Marseille University, Ecole Polytechnique, IUSTI, CNRS, France) Obtaining of Cathodic Nanoproducts during the Electrolysis of Molybdenum, Tungsten, and Carbon Containing Halogenide-Oxide and O // E-MRS FALL MEETING: abstracts. – Warsaw, Poland, 2016. – P. 412.

12. Naidich Y. V., Kostyuk B. D., Stetsyuk T. V. Optimization technology for ceramic-metal brazed joints s and sample for high-voltage insulator electron-beam tool to for work in space conditions // Ibid. – P. 416.

13. Stetsyuk T., Malyshev V. (IGIC of NASU), Shakhnin D. (IGIC of NASU), Uskova N. (IGIC of NASU), Gaune-Escard M. (Aix-Marseille University, Ecole Polytechnique, IUSTI, CNRS, France) Deposition of Galvanic Nanostructured Coatings of Molybdenum (Tungsten)-Nickel (Cobalt) Alloys and Intermetallic Compounds onto Different Materials // Ibid. – P. 418.

14. Stetsyuk T., Malyshev V. (IGIC of NASU), Gab A. (NTU of Ukraine “KPI”), Pisarenko A. (IGIC of NASU), Gaune-Escard M. (Aix-Marseille University, Ecole Polytechnique, IUSTI, CNRS, France) Electrodeposition of Nanostructured Tungsten and Molybdenum Carbide onto the Surfaces of Disperse Dielectric and Semiconductor M // Ibid. – P. 418.

15. Gab I., Gab A. (NTU of Ukraine “KPI”), Uskova N. (IGIC of NASU), Malyshev V. (IGIC of NASU), Gaune-Escard M. (Aix-Marseille University, Ecole Polytechnique, IUSTI, CNRS, France) Nanostructured Tungsten Electrodeposition from Tungstate Melts and Acidic-Basic Interactions in These Melts // Ibid. – P. 420.

16. Gab I. I., Naidich Y. V., Stetsyuk T. V., Kostyuk B. D. Behaviour of aluminium nanofilms deposited onto non-metallic materials under annealing in vacuum // Ibid. – P. 420.

17. Naidich Yu. V., Poluyanskaya V. V., Sydorenko T. V. Wetting of Tun (IV) Oxide by Some Pure Metal Melts in Vacuum // Ibid. – P. 412.

18. Zhuravlev V. S. The high-temperature banding strength of brazed joints of alumina ceramics with niobium using Cu–Ni brazing fillers // Ibid. – P. 267.

19. Durov O. V., Sydorenko T. V. Electrowetting of Tin (IV) Oxide by Ag-Cu-O Melts in Air Media // Ibid. – P. 418.

20. Sydorenko T. Contact Interaction of Ag-Pb Melts with Perovskite Substrate in Air Atmosphere // Ibid. – P. 418.

21. Krasovskyy V. P., Vishnyakov L. R. (33), Krasovskaya N. A., Kochanyy V. A. (33), Sydorenko T. V. Wetting by free lead alloys of materials on the base of copper and metallization of net materials // Ibid. – P. 425.

22. Sydorenko T., Naidich Yu. Joining of some perovskite ceramic materials using air-brazing technology // LÖT-2016: 11th Int. Conf. of Brazing, High Temperature Brazing and Diffusion Bonding: abstracts. – Aachen, Germany, 2016. – Р. 68.

23. Найдич Ю. В., Габ И. И., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д. Особенности диспепргирования коагулирования при отжиге нанопленок благородных металлов, нанесенных на твердые неметаллические поверхности // V Наук. конф. „Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології”(НАНСИС 2016), Київ, Україна. Тези. – С. 119.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

Відділ 12 Інституту проблем матеріалознавства НАН України співпрацює з фірмою “Titanium Brazing Corporation” (Coventry Cross Lane, Columbus, USA; керівник Dr. Alexander Shapiro) за питаннями паяння та зварювання різнорідних матеріалів. Систематично проводиться обмін науковими досягненнями. Роботи співробітників цієї фірми надруковані в збірнику «Адгезия расплавов и пайка материалов», Вып. 48.

Відділ 12 через Наукову раду „Поверхневі явища в розплавах та твердих фазах, що контактують з ними” підтримує зв’язки та координує діяльність у галузі поверхневих явищ в розплавах та з’єднання матеріалів (паяння) з установами та співробітниками закордонних країн, а саме, Росії, Білорусії, Грузії. Кожен рік результати досліджень у вказаній галузі систематизується у звітах Наукової Ради і інформація розсилається закордонним членам Ради. Таким чином, Наукова рада сприяє встановленню та розширенню контактів України з вище згаданими країнами. Інформація про науково-технічну діяльність всіх членів Ради, в тому числі закордонних надається в вигляді статей, що публікуються в щорічнику – журналі „Адгезия расплавов и пайка материалов”.