Конференції

Дослідження біогенного гідроксиапатиту після мікрохвильового та традиційного спікання за даними ІЧ-спектроскопії

А.Б.Товстоног,
     
В.В.Скороход
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1762

Анотація

Методами ІЧ-спектроскопії та диференційного термогравіметричного аналіза досліджено кераміку на основі біогенного гідроксиапатиту, отриману мікрохви-льовим та традиційним спіканням при температурах 800, 900, 1000 та 1100 °С. Встановлено, що під впливом мікрохвильового нагріву відбувається розкладання карбонатної складової і спостерігається вплив неіонізуючого електромагнітно¬го поля на матеріал. Це, в свою чергу, призводить до подрібнення конгломератів. При тради¬ційному спіканні аналогічний процес проходить при більш високих темпера¬турах, тому формується структура з зернами більшого розміру в порівнянні з мікрохви¬льовим спіканням. Такі зміни також підтверджені хімічним аналізом і структурними дослідженнями.


БІОГЕННИЙ ГІДРОКСИАПАТИТ, ІНФРАЧЕРВОНА СПЕКТРОСКОПІЯ, КЕРАМІКА, МІКРОХВИЛЬОВЕ СПІКАННЯ, ТРАДИЦІЙНЕ СПІКАННЯ