Конференції

Отримання та основні властивості натрійборосилікатного скла

О.Р.Пархомей,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1795

Анотація

Натрійборосилікатне скло складу (% (мас.)) 49,10SiO2—28,14Na2O—22,76В2О3 отримано варкою склоутворюючих компонентів при температурі 1100 ºC. Диференціальний термогравіметричний аналіз склошихти підтвердив перебіг складних фізико-хімічних процесів, які супроводжують силікато- та склоутворення, а також показав відсутність фазових процесів при повторній термообробці готового скла. Отримані результати узгоджуються з даними рентгенофазового аналізу та ІЧ-спектроскопії. На основі формул адитивності побудовано криву в’язкості скла, температурні залежності поверхневого натягу, теплоємності, питомого електричного опору. Крім того, розраховано наступні фізико-механічні властивості отриманого скла: густина, теплоємність при низькій температурі, коефіцієнт теплопровідності, термічний коефіцієнт лінійного розширення, модуль пружності, міцність при стиску та розтязі, коефіцієнт заломлення.


В’ЯЗКІСТЬ, ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЯ, НАТРІЙБОРОСИЛІКАТНЕ СКЛО, РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ТЕРМОГРАВІМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗИ