Конференції

Дослідження впливу наномагнетіта на властивості in vitro біогенного гідроксиапатиту

О.А.Куда,
    
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології - Київ: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН Укра, 2013, Т.11, #4
http://www.materials.kiev.ua/article/1808

Анотація

Метою даної роботи є дослідження впливу феромагнітних домішок на фізико-хімічні параметри в дослідах in vitro матеріалу, одержаного на основі біогенного гідроксиапатиту (БГАп), леґованого наномагнетитом (Fe3O4 ). Кількість леґувальної домішки, виходячи з медичного призначення створюваного матеріалу, в дослідних зразках складала не більше 2% мас. Дослідні матеріали у вигляді порошків та спресованих зразків були одержані при температурі термооброблення нижче точки Кюрі для Fe3O4 (572°С) в різних газових середовищах. Для вивчення властивостей матеріалу було виконано дослідження РФА, мікроструктури, а також до- сліди in vitro у фізіологічних середовищах.


IN VITRO, ГІДРОКСИАПАТИТ, ЛЕГУВАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, НАНОМАГНЕТИТ