ВПЛИВ МЕТОДУ ЛЕГУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГАРЯЧЕШТАМПОВАНИХ ПОРОШКОВИХ АЛЮМОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Al–Ti–C

Шишкіна Ю.О,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1941

Анотація

Наведено дані структурного і фазового аналізу лігатур, отриманих термічним синтезом з порошкових сумішей системи Al–Tі–С трьох складів. Показано, що залежно від співвідношення вмісту титану і вуглецю в суміші при її нагріванні відбувається іn sіtu виділення дисперсних частинок карбіду титану TiC або складних карбідів титану-алюмінію. Методом гарячого штампування з використанням синтезованих лігатур отримано алюмоматричні композиційні матеріали з карбідотитановою зміцнюючою фазою. Встановлено, що зі збільшенням вмісту карбідної складової міцність та твердість композитів зростає, а пластичність зменшується. При цьому характеристики міцності і твердість композитів, отриманих із шихти після змішування в змішувачі, істотно нижчі, ніж у зразків із шихти, розмеленої у планетарному млині, натомість пластичність останніх дещо менша.


АЛЮМОМАТРИЧНІ КОМПОЗИТИ, ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ, ЗМІШУВАННЯ, КАРБІД, ЛІГАТУРА, МІЦНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, РОЗМЕЛ, СТРУКТУРА