ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ Ti–Dy–Si В ОБЛАСТІ Ti–Ti5Si3–Dy5Si3–Dy

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1975

Анотація

Методами диференційного термічного, рентгенофазового та мікроструктурного аналізів вивчено фазові рівноваги в системі Ti–Dy–Si в області Ti–Ti5Si3–Dy5Si3–Dy . Побудовано ізотермічні перерізи при 1100 і 900 °С, політермічні перерізи по ізоконцентратах 5Si, 65Ti, 65Dy та схема реакцій. Підтверджено існування потрійної сполуки TiDySi (τ), яка не має помітної області гомогенності. Ізотермічні перерізи при температурах 1100 і 900 °С подібні: вони характеризуються наявністю п’яти трифазних областей (β + (α-Dy) + τ, β+ (Ti3Si) + τ, (Ti3Si) + τ + (Ti5Si3), (α-Dy) + τ + (Dy5Si3) і (Ti5Si3) + τ + (Dy5Si3)) і відповідних двофазних. Встановлено, що у твердому стані мають місце три інваріантні чотирифазні рівноваги: β + (Ti5Si3) ⇄ (Ti3Si) + τ (U3), β +  τ + (Ti3Si) ⇄ α (P2), β + τ + (α-Dy) ⇄ α (P3) при температурах ~1150, 900 і 885 °С, відповідно, а також інваріантна трифазна рівновага β + τα при температурі 845 °С (р4). Характер фазових рівноваг узагальнено в схемі реакцій.


ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ, ДІАГРАМА СТАНУ, ІЗОТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУС, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУС, ПОЛІТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ, СХЕМА РЕАКЦІЙ