Конференції

Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем А1—Ni—елемент

 
М.О.Шевченко,
 
В.Г.Кудін,
 
П.М.Суботенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2078

Анотація

Методом високотемпературної ізопериболічної калориметрії визначено парціальні та інтегральні ентальпії змішування рідких сплавів потрійних систем АІ—М—Ge, Al—Ni—Si, Al—Ni—Y в температурному інтервалі 1770—1800 К. Встановлено, що розплави цих систем утворюються з екзотермічними ефектами. Інтегральні ентальпії змішування розплавів вивчених потрійних систем змодельовані за рівняннями Тупа та Боньє—Кабо. Найкраща кореляція спостерігається між: ентальпіями змішування, визначеними експериментально та змодельованими за рівнянням Боньє—Кабо. Отже, енергетика сплавоутво-рення в цих потрійних системах визначається взаємодією компонентів в граничних подвійних системах. З використанням критерію GFT (glass-forming tendency), який застосовано до потрійних систем, оцінено схильність до аморфізації. Показано, що розплави потрійних систем АІ—Ni—Ge(Si, Y) проявляють схильність до утворення металічних стекол.


AL, GE, NI, SI, Y, АМОРФІЗАЦІЯ, КАЛОРИМЕТРІЯ, РІДКІ СПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ