Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНОЇ СИСТЕМИ Al–Pr

М.О.Шевченко,
 
В.В.Березуцький,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2150

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії визначено ентальпії змішування рідких сплавів подвійної системи Al–Pr в інтервалах 0 < xPr < 0,15 при 1560 K і 0,46 < xPr < 1 при 1410–1670 K. Розплави подвійної системи Al–Pr характеризуються значними екзотермічними ентальпіями змішування:= –43,1 кДж/моль при xPr = 0,33 (при 1500 K, екстраполяція в область переохолоджених розплавів). Активності компонентів, ентропії, енергії Гіббса та лінію ліквідусу діаграми стану подвійної системи Al–Pr розраховано за моделлю ідеальних асоційованих розчинів.


АЛЮМІНІЙ, ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, КАЛОРИМЕТРІЯ, МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНИХ АСОЦІЙОВАНИХ РОЗЧИНІВ, ПРАЗЕОДИМ