ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І ТВЕРДОРОЗЧИННОГО ЗМІЦНЕННЯ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ CrMnFeCoNi

   
С.С.Понoмарьов,
 
В.В.Ковиляєв,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2175

Анотація

Досліджено фазовий склад, структуру і механічні характеристики високоентропійного однофазного сплаву CrMnFeCoNi з кристалічною ГЦК-граткою, отриманого методом вакуумної аргонно-дугової плавки. Проаналізовано особливості механізму твердорозчинного зміцнення сплаву. Встановлено, що аномальне високе атермічне зміцнення сплаву спричинене варіацією вектора Бюргерса вздовж дислокаційної лінії і наявністю в ньому складової, яка є перпендикулярною до площини ковзання. Розраховано енергію активації руху дислокацій та активаційний об’єм. Показано, що енергія активації руху дислокацій відповідає енергії активації чистих металів з ГЦК-граткою, а активаційний об’єм, порівняно з чистими металами, суттєво зменшується внаслідок зростання пікорівневих дисторсій кристалічної гратки в полікомпонентному сплаві. Розглянуто співвідношення твердості та межі текучості для цього сплаву.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, СТРУКТУРА, ТВЕРДІСТЬ, ТВЕРДОРОЗЧИННЕ ЗМІЦНЕННЯ