Конференції

ФАЗОВI РIВНОВАГИ В СИСТЕМI Cu–Ti–Zr ПРИ ТЕМПЕРАТУРI 750 °С
І. ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ПРИ ВМІСТІ МІДІ ВІД 0 ДО 50% (ат.)

 
Л.В.Артюх,
 
Л.А.Дума,
 
П.Г.Агравал,
 
М.А.Турчанін,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2313

Анотація

Методами оптичної і скануючої електронної мікроскопії, локального рентгеноспектрального аналізу та рентгенівського фазового аналізу досліджено сплави потрійної системи Cu–Ti–Zr при вмісті міді від 0 до 50% (ат.), відпалені при 750 °С. Побудовано частковий ізотермічний переріз діаграми стану при 750 °С у цій області складів. Підтверджено існування неперервного ряду твердих розчинів між ізоструктурними сполуками CuTi2 та CuZr2 (γ-фази, типу MoSi2), визначено області гомогенності потрійної сполуки Cu2TiZr (τ1, типу MgZn2) і твердих розчинів β-(Ti, Zr), (CuTi) (типу CuTi) і CuZr (типу CsCl).


ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, ПЕРІОДИ ҐРАТКИ, СИСТЕМА CU–TI–ZR