ФАЗОВI РIВНОВАГИ В АЛЮМIНIЄВОМУ КУТI СИСТЕМИ Al–Ti–Pt

О.В.Заїкiна,
 
В.Г.Хоружа,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2491

Анотація

Комплексом методів фізико-хімічного аналізу досліджено фазові рівноваги в алюмінієвому куті системи Al–Ti–Pt при субсолідусних температурах та при кристалізації сплавів. Вперше встановлено, що потрійна сполука τ1-фаза (структурний тип AuCu3) утворюється за перитектичною реакцією L + <Ti2Al5> + <TiAl> ⇄ τ1 при температурі 1405 °С. На поверхні солідуса у дослідженій області складів при температурах 1405, 1310, 1275, 1060, 925, 820 і 660 °С існують сім ізотермічних площин, які є складовими нонваріантних чотирифазних рівноваг за участю рідини, трьом з яких властивий перитектичний характер, решті — перехідний.


ІЗОТЕРМІЧНА ПЛОЩИНА, КРИСТАЛІЗАЦІЯ, НОНВАРІАНТНА РІВНОВАГА, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСА, ПОТРІЙНА СПОЛУКА, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ