ТЕРМОДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ ГАДОЛІНІЙ ГАФНАТУ (Gd2Hf2O7) ЗА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2537

Анотація

Вперше методом адіабатичної калориметрії досліджено ізобарну теплоємність Gd2Hf2O7 в інтервалі 80–298,15 К. Показано, що Ср гадоліній гафнату змінюється монотонно, аномалії відсутні. Отримано температурні залежності основних термодинамічних функцій Gd2Hf2O7 в інтервалі 10–300 К, а також значення теплоємності, ентропії, приведеної енергії Гіббса та ентальпії за стандартних умов: C°p(298,15 K) = 224,2 ±  0,9 Дж • моль–1• К–1;  S° (298,15 K)  = 237,1 ±  2 Дж • моль–1 • К–1; Ф´(298,15 K ) =  109,4 ± 1,6 Дж • моль–1 • К–1; H°(298,15 K – H° (0 K)= 38084 ± 190 Дж ∙ моль–1. Оцінено температурну залежність теплоємності Gd2Hf2O7 за емпіричним правилом Неймана–Коппа. Встановлено, що відмінність між експериментальними та оціненими значеннями теплоємності Gd2Hf2O7 в інтервалі 80–298,15 К не перевищує 3,4%, а різниця значень C° (298,15 K) становить 0,4%.


ГАДОЛІНІЙ ГАФНАТ, ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТРОПІЯ, ПРИВЕДЕНА ЕНЕРГІЯ ГІББСА, ТЕПЛОЄМНІСТЬ, ТЕРМОДИНАМІКА