Конференції

Адсорбція водяної пари бездефектними моношарами дихалькогенідів d-перехідних металів

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2891

Анотація

Проведено дослідження адсорбції ізольованих молекул води бездефектними моношарами MoSe2, WSe2, ReS2. Первопринципним методом на основі теорії функціонала густини обчислено енергію адсорбції, рівноважну відстань молекули води до поверхні монослоїв, щільності електронних станів, ширини заборонених зон. Показано, що молекула води фізично адсорбується на бездефектних поверхнях розглянутих монослоїв. Адсорбція молекул води не призводить до зміни електронної структури монослоїв і ширини забороненої зони, що виключає можливість використання бездефектних монослоїв MoSe2, WSe2, ReS2 як сенсорів вологи.


ДИХАЛЬКОГЕНІДИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ, ПЕРШОПРИНЦІПНІ РОЗРАХУНКИ, СЕНСОРИ ВОЛОГИ