Конференції

ВПЛИВ ВМІСТУ БОРИДНОЇ СКЛАДОВОЇ НА ОСНОВНІ МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТІВ, СПЕЧЕНИХ ІЗ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ TiH2 + TiB2

 
О.О.Стасюк,
 
Д.Г.Саввакін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3004

Анотація

Оцінено вплив вмісту дибориду титану у вихідній порошкової суміші TiH2–TiВ2 на основні механічні характеристики спечених з неї композитів при випробуваннях на розтяг та стиск. Показано, що пористість спечених при 1250 ºС пресовок зростає при збільшенні вмісту дибориду титану у вихідній шихті, що пов’язано з проявом ефекту Френкеля при спіканні. При розтягу величини міцності, твердості та модуля пружності сплаву при введенні до складу шихти 5% порошку TiВ2 зростають, незважаючи на деякий ріст пористості. Водночас збільшення вмісту високомодульної складової в шихті до 10% спричинює зменшення вказаних характеристик. Пластичність спечених сплавів монотонно зменшується при збільшенні вмісту боридної складової. У випробуваннях на стиск величини границі пропорційності та пластичності сплавів монотонно зростають зі збільшенням вмісту ТіВ2 у шихті, незважаючи на збільшення пористості. Це зумовлено тим, що при стисканні пористість чинить суттєво менший вплив на опір деформуванню спечених композитів системи Ті–ТіВ, ніж при їх розтягу.


БОРИД, ГІДРИД, КОМПОЗИТ, МІЦНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ, ПОРОШОК, СПІКАННЯ, ТИТАН