Конференції

ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ Sr–Sb

  
М.О.Шевченко,
  
В.Г.Кудін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3013

Анотація

Ентальпії змішування розплавів системи Sr–Sb визначено методом ізопериболічної калориметрії при 1230 К у повному концентраційному інтервалі відносно рідкого стану компонентів. Виявлено великі екзотермічні ефекти змішування (∆Hмін = –70,1 ± 4,8 кДж/моль), що вказує на сильну взаємодію між різноіменними компонентами та корелює з діаграмою стану системи Sr–Sb. Компоненти цієї системи утворюють кілька інтерметалічних сполук: SrSb, SrSb3, Sr3Sb2, Sr2Sb. Мінімальне значення ∆H рідких сплавів відповідає області концентрацій, де існують фази SrSb та Sr3Sb2. Ентальпії змішування є менш екзотермічними, ніж відповідні дані для інтерметалідних фаз. Це корелює з даними для сплавів систем із сильною міжкомпонентною взаємодією та свідчить про ближній порядок у рідкому стані. Ентальпії змішування розплавів систем Mg(Ca, Sr)–Sb зменшуються в ряду Mg–Sb → Ca–Sb → Sr–Sb, що узгоджується із зростанням різниць електронегативностей відповідних елементів.


ЕНТАЛЬПІЯ, КАЛОРИМЕТРІЯ, РОЗПЛАВ, СТИБІЙ, СТРОНЦІЙ