Конференції

СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА ТВЕРДІСТЬ ПОКРИТТІВ ІЗ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ, НАНЕСЕНИХ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ

 
О.П.Гапонова,
 
В.Б.Тарельник,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3052

Анотація

Розглянуто особливості використання високоентропійних сплавів (ВЕСів) як матеріалів для нанесення покриттів методом електроіскрового легування (ЕІЛ). Як відомо, цей метод дозволяє створювати якісні захисні покриття з високим ресурсом роботи. Для дослідження використано литі сплави AlCrFeCoNiCuх (х = 0; 2 моль), отримані методом дугового переплаву. Покриття з ВЕСів на сталі 45 нанесені на установці “Елітрон-52А”. Виконано порівняльний аналіз фазового складу, твердості та мікроструктури литих сплавів і покриттів на їх основі. Показано, що у вихідному стані ВЕСи мають неоднорідну структуру, яка властива литому сплаву, кристалізуються з утворенням простих твердих розчинів на основі фаз з ОЦК- і ГЦК-структурами. Сплав AlCrFeCoNi має більш високу твердість (6229 МПа) порівняно зі сплавом AlCrFeCoNiCu2 (5814 ГПа). Дослідження структурно-фазового стану нанесених покриттів показало, що вони складаються із поверхневого шару (власне покриття), перехідної зони і основного сплаву з ферито-перлітною структурою. Підвищення енергії розряду Wр при ЕІЛ збільшує твердість, товщину та суцільністі покриттів. Так, при Wр = 0,13 Дж товщина покриття складає 20 мкм, суцільність — 70%, при Wр = 4,6 Дж товщина збільшується до 130 мкм, суцільність дорівнює 100%. На відміну від литих сплавів, високоентропійні покриття мають більшу мікротвердість: при енергії розряду 4,6 Дж вона складає 6230 та 7320 МПа відповідно для AlCrFeCoNiCu2 і AlCrFeCoNi. Додавання міді в матеріал електроду призводить до збільшення товщини покриттів. Показано, що як в литих сплавах, так і в покриттях утворюються типові для високоентропійних сплавів прості тверді розчини. На відміну від литих сплавів, покриття мають однорідну мікроструктуру.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНЕ ПОКРИТТЯ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН