Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СПЛАВАХ СИСТЕМИ Ba–Sn

  
В.Г.Кудін 2,
  
А.С.Козорєзов 1
 

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ, Україна
sud.materials@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3115

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії визначено ентальпії змішування рідких сплавів системи Ba–Sn у всій області складів при 1300 К. Виявлено великі екзотермічні ефекти, які спостерігаються при утворенні цих розплавів (мінімум ΔН становить –54,8 ± 1,8 кДж/моль при хВа = 0,56), що вказує на сильну взаємодію між різнойменними компонентами і ближній порядок у зазначених рідких сплавах. За моделлю ідеального асоційованого розчину (ІАР), із залученням одержаних термохімічних властивостей розплавів і станідів барію, а також інформації про фазові рівноваги в сплавах системи Ba–Sn розраховано ентальпії і ентропії утворення станідів барію і асоціатів у рідких сплавах BaxSn1–x та активності компонентів і мольні частки асоціатів. Для проведення розрахунків обрано два асоціати — BaSn і Ba2Sn. Розраховані активності компонентів у розплавах даної системи проявляють дуже великі від’ємні відхилення від ідеальних розчинів, що корелює зі встановленими термохімічними властивостями розплавів. Максимальна концентрація кожного асоціату складає близько 0,65 при відповідних складах. Розраховані ентальпії утворення інтерметалідів BamSnn є досить великими екзотермічними величинами, які узгоджуються із літературними результатами для BaSn3, а для Ba2Sn — лише якісно. Ентальпії утворення асоціату та відповідного інтерметаліду BaSn збігаються, а ентальпія утворення асоціату Ba2Sn — трохи менш екзотермічна, ніж аналогічна для відповідної сполуки. Це все вказує на те, що енергії зв’язку між різнойменними атомами у відповідних інтерметалідах і розплавах досить великі і близькі між собою. Ентропія утворення асоціату Ba2Sn є меншою, а BaSn — більшою за абсолютним значенням. Все це демонструє різний ступінь упорядкування в асоціатах і інтерметалідах BaSn і Ba2Sn, що може бути обумовлено різними змінами в частотах коливань атомів та інших факторів. Розрахована крива ліквідуса діаграми стану системи Ba–Sn узгоджується із даними для системи Sn–Sr.


БАРІЙ, ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, КАЛОРИМЕТРІЯ, МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОГО АСОЦІЙОВАНОГО РОЗЧИНУ, ОЛОВО, РОЗПЛАВ