Конференції

Термодинамічні властивості розплавів системи In—Tb

А.С.Дудник 1,
 
В.Г.Кудін 2,
   

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
2 Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ
sud.materials@ukr.net

Usp. materialozn. 2021, 2:79-89
https://doi.org/10.15407/materials2021.02.079

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії досліджено термохімічні властивості розплавів системи In—Tb в інтервалі складів 0 < xTb < 0,4 при 1625 ± 1 К. Одержані дані екстраполювали на недосліджений концентраційний інтервал, враховуючи те, що за умови xTb= 1 інтегральна і парціальна ентальпії змішування для Tb дорівнюють нулю. Встановлено, що парціальна і мінімальна ентальпії змішування для тербію дорівнюють –145 ± 7 і –40,1 ± 0,2 кДж/моль відповідно. Співставлення ΔНmin, розплавів п’яти раніше досліджених систем In—Ln залежно від порядкового номера Ln (zLn) разом із одержаними в цій роботі даними показало, що вони описуються однією лінією тренду. Для ΔНmin розплавів систем In—Eu(Yb) є дуже незначні відхилення від лінії тренду, але для розмірного фактора ці відхилення є більш значними. Ентальпії утворення деяких інтерметалідів систем In—Ln відомі, причому більшість їх відноситься до сполуки LnIn3. Але між цими даними немає повного узгодження. Результати найбільш сучасної роботи проявляють меншу залежність від порядкового номера лантаноїду і є більш екзотермічними для важких лантаноїдів, порівняно з іншими даними. Порівняно термодинамічні властивості розплавів подвійних систем In (Sn,Sb) —РЗМ. Встановлено, що енергія взаємодії між даними р-елементами і РЗМ зростає в такій послідовності: In–РЗМ → Sn—РЗМ → Sb—РЗМ. Це зумовлено тим, що стибій є найкращим акцептором електронів.

 

 


Завантажити повний текст

IN, TB, РОЗПЛАВИ, СПОЛУКИ, ТЕРМОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Посилання

1. Masalsky T.B. (1990). Binary Alloy Phase Diagrams 2nd edn (Metals Park, OH: ASM International).

2. Лебедев В.А., Кобер В.И., Ямщиков Л.Ф. (1989). Термохимия сплавов редкоземельных и актиноидных элементов. (Справ.). Челябинск: Металлургия, Челяб. отд. C. 336. 3. Shevchenko M.O., Berezutski V.V., Ivanov M.I., Kudin V.G., Sudavtsova V.S. Thermodynamic properties of alloys of the binary Al—Sm, Sm—Sn and ternary Al—Sm—Sn systems. J. Phase Equilib. Diff. 2015, Vol. 36 (1). P. 39—52.

4. Dinsdale A.T. SGTE data for pure elements. Calphad. 1991. Vol. 15, No 4. Р. 319—427.

5. De Boer F.R., Boom R., Mattens W.C.M., Miedema A.R., Niessen A.K. Cohesion in Metals. Transition metal alloys. // in F.R. De Boer, D.G. Pettifor eds., Cohesion and structure Series, North-Holland, Amsterdam etc., 1988. 758 p.

6. Meschel S.V., Kleppa O.J. Standard enthalpies of formation of some lanthanide indium compounds by high temperature direct synthesis calorimetry. J. Alloys and Compounds. 2002. 337. Р. 115—119.

7. Palenzona A., Cirafici S. Dynamic differential calorimetry of intermetallic compounds: III. Heats of formation, heats and entropies of fusion of REIn3 and RETl3 compounds. Thermochim. Acta. 1974. 9. Р. 419.

8. Borsese A., Calabreta A., Delfino S., Ferro R. Measurements of heats of formation in the lanthanum-indium system. J. Less-Common Met. 1977. 51. 45 р.

9. Серебренников В.В., Новоженов В.А., Школьникова Т.М. Теплоты образования сплавов лантана с индием. Журнал физической химии. 1975. Том 49. Вып.11. С. 3012.

10. Серебренников В.В., Новоженов В.А., Школьникова Т.М. Теплоты образования сплавов празеодима с индием. Журнал физической химии. Том 50. (1976) 2401—2402.

11. Серебренников В.В., Новоженов В.А., Школьникова Т.М. Теплоты образования сплавов неодима с индием. Журнал физической химии. 1979. Вып. 8. Деп-в ВИНИТИ 16.01.1979. № 89.

12. Дегтярь В.А., Внучкова Л.А., Баянов А.П., Серебренников В.В. Термодинамическое исследование жидких церий-индиевых сплавов. Журнал физической химии. 1971. Том 45. № 6. С. 1594.

13. Дегтярь В.А., Баянов А.П., Внучкова Л.А., Серебренников В.В. Термодинамика жидких празеодим-индиевых сплавов. Журнал физической химии. 1971. Том 45. № 7. С. 1816—1818.

14. Дегтярь В.А., Баянов А.П., Серебренников В.В. Термодинамика взаимодействия неодима с индием. Тр. Томского ун-та, 1971. Том 204. С. 401—402.

15. Баянов А.П., Ганченко Е.Н., Афанасьев Ю.А. Исследование термодинамических свойств сплавов тербия с индием и свинцом методом ЭДС. Журнал физической химии. 1977. Том 51. С. 2381—2382.

16. Vasiliev V.P., Khue V.D. Thermodynamic Properties of Phases in the GadoliniumIndium System for Gadolinium Concentrations up to 50% (at.) // Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater. 21 (1985) 1144—1148.

17. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Л.: Химия, 1977. 376 с.

18. Березуцький В.В., Іванов М.І., Шевченко М.О., Судавцова В.С. Термодинамічні властивості сплавів подвійної системи Eu—In // Порошковая металлургия. 2014. Т. 53, № 11—12. С. 93—103. (Berezutski V.V., Ivanov M.I., Shevchenko M.O., Sudavtsova V.S. Thermodynamic properties of Eu—In alloys. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, March 2015. Vol. 53, No. 11—12. P. 693—700. DOI: 10.1007/s11106-015-9665-z)

19. Іванов М.І., Березуцький В.В., Шевченко М.О., Судавцова В.С. Термодинамічні властивості сплавів подвійної системи Ce—In. Порошковая металлургия. 2015. Том 54, № 3—4. С. 84—92 (Ivanov M.I., Berezutski V.V., Shevchenko M.O., Sudavtsova V.S. Thermodynamic properties of binary Ce—In alloys // Powder Metallurgy and Metal Ceramics, July 2015, Vol. 54, No. 3—4. P. 194-200. DOI: 10.1007/s11106-015-9698-3).

20. Шевченко М.А., Иванов М.И., Березуцкий В.В., Судавцова В.С. Термодинамические свойства сплавов двойной системы Gd—In. Журн. физ. химии. 2016. Т. 90, № 1. С. 3—12 (Thermodynamic properties of alloys of the binary Gd– In system // Russian J. Phys. Chem. A. 2016. Vol. 90, No. 1. P. 3—12 1, DOI: 10.1134/S0036024415120274)

21. Шевченко М.А., Иванов М.И., Березуцкий В.В., Судавцова В.С. Термодинамические свойства сплавов двойной системы In—Yb. Журн. физ. химии. 2016. Том 90, № 6. С..

22. Шевченко М.А., Иванов М.И., Березуцкий В.В., Судавцова В.С. Термодинамические свойства сплавов двойной системы In—La. Журн. физ. химии. 2016. Том 90, № 6. С. 823—826.

23. Дубинин В.А., Кобер В.И., Кочкин В.И., Ничков И.Ф. Термодинамические свойства жидкометаллических растворов европий-индий. Журнал физической химии. 1985. Том 59, №5. С. 1258—1260.

24. Іванов М.І., Березуцький В.В., Шевченко М.О., Кудін В.Г., Судавцова В.С. Термодинамічні властивості рідких сплавів системи Al—Eu. Порошковая металлургия. 2011. № 7/8. С. 189—196.